ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

30 ΔΕΚ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 2/2021 (ΑΔΑ:ΨΥΠΒΩΨ2-ΧΟ1) Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ, ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 1) ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ) ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 65 ΕΤΩΝ...

διαβάστε περισσότερα...

Κάλυψη μιας θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

30 ΔΕΚ 2021

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη Έχοντας υπόψη:  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»...

διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/21 ΤΟΥ Α.Π.Κ.

26 ΝΟΕ 2021

διαβάστε περισσότερα...

Πρόσληψη 02 μουσικών ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ καθηγητών μουσικής εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες έναντι αντιτίμου

11 ΝΟΕ 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/ 2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Α. Π...

διαβάστε περισσότερα...

σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

02 ΝΟΕ 2021

διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη πλήρωσης μιας θέσης εθελοντή σχολικού τροχονόμου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ιερισσού

19 ΟΚΤ 2021

Πλήρωση θέσης εθελοντή σχολικού τροχονόμου Προκήρυξη πλήρωσης μιας θέσης εθελοντή σχολικού τροχονόμου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ιερισσού...

διαβάστε περισσότερα...

Αποτελέσματα πρόσληψης 07 μουσικών ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ καθηγητών μουσικής εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

07 ΟΚΤ 2021

διαβάστε περισσότερα...

Αποτελέσματα Σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την πρόσληψη 01 μουσικού ΠΕ-ΤΕ Μουσικού- Καλλιτεχνικού Διευθυντή/ τριας με σύμβαση μίσθωσης έργου

04 ΟΚΤ 2021

διαβάστε περισσότερα...

Πρόσληψη 07 μουσικών ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ καθηγητών μουσικής εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες έναντι αντιτίμου

22 ΣΕΠ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της υπ' αριθμ. ΣΟΧ.1/ 2021 Για την πρόσληψη 07 μουσικών ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ καθηγητών μουσικής εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες έναντι αντιτίμου Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ: Έχοντας υπόψη: 1...

διαβάστε περισσότερα...

Πλήρωση θέσης εθελοντή σχολικού τροχονόμου

21 ΣΕΠ 2021

Προκήρυξη πλήρωσης μιας θέσης εθελοντή σχολικού τροχονόμου στο Νηπιαγωγείο Μ. Παναγίας. Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αριστοτέλη , έχοντας υπόψη:  Τις παρ...

διαβάστε περισσότερα...