ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Προκήρυξη ΣΟΧ1/2017 - Πρόσληψη 2 ατόμων

03 ΜΑΪ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΞ09Β) ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» Ο Δήμος Αριστοτέλη Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων σύμφωνα με: 1...

διαβάστε περισσότερα...

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση «Η Φροντίδα» - Αποτελέσματα Προκήρυξης ΣΟΧ1/2016

27 ΙΑΝ 2017

Τα αποτελέματα της προκήρυξης με αριθμό ΣΟΧ 1/2016, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αριστοτέλη Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ, που αφορούν την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του προγράμματος <<ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ>> Παλαιοχωρίου φαίνονται αναλυτικά παρακάτω:

διαβάστε περισσότερα...

Αποτελέσματα Προκήρυξης ΣΟΧ3/2016 - Πρόσληψη 5 ατόμων

28 ΔΕΚ 2016

Ο Δήμος Αριστοτέλη ανακοινώνει  την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  πέντε (5) ατόμων σύμφωνα με την προκήρυξη ΣΟΧ3/2016...

διαβάστε περισσότερα...

Αποτελέσματα Προκήρυξης ΣΟΧ2/2016 - ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού

28 ΔΕΚ 2016

Ο Δήμος Αριστοτέλη Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού σύμφωνα με την προκήρυξη ΣΟΧ2/2016...

διαβάστε περισσότερα...

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση «Η Φροντίδα» ΣΟΧ1/2016

21 ΔΕΚ 2016

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ <<Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ>> Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν...

διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη ΣΟΧ3/2016 - Πρόσληψη 5 ατόμων

01 ΔΕΚ 2016

Ο Δήμος Αριστοτέλη Ανακοινώνει  την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  πέντε (5) ατόμων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν...

διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη ΣΟΧ2/2016 - Πρόσληψη 1 ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού

30 ΝΟΕ 2016

Ο Δήμος Αριστοτέλη Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου σύμφωνα με: Tις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν...

διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή και πάγια αντιμισθία στο Δήμο Αριστοτέλη

21 ΟΚΤ 2016

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη Έχοντας υπόψη : 1. Το άρθρο 167 του Ν 3584/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 2. Το Ν 4194/2013 (ΦΕΚ 208/27-09-2013) και ιδίως το άρθρο 43 αυτού, 3...

διαβάστε περισσότερα...

Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο - Πρακτικό Άξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόσληψης των Μουσικών

10 ΟΚΤ 2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Α. Π. Κ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ: Ανακοινώνει τα αποτελέσματα της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της υπ' αριθμ...

διαβάστε περισσότερα...

Αποτελέσματα Προκήρυξης ΑΞΤΑΔΑ ΣΟΧ1/2016

30 ΙΟΥΝ 2016

Τα αποτελέματα της προκήρυξης με αριθμό ΣΟΧ 1/2016, της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ, που αφορούν την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου φαίνονται αναλυτικά παρακάτω:

διαβάστε περισσότερα...