ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ, ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΑΤΟΜΩΝ

13 ΙΟΥΝ 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2024 (ΑΔΑ:9ΤΩΓΩΨ2-Ι7Ε) Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ,  ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: 1) ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ -  ΤΡΙΑ(3) ΑΤΟΜΑ 2) ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΔΩΔΕΚΑ (12) ΑΤΟΜΑ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 65 ΕΤΩΝ...

διαβάστε περισσότερα...

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριών (3) ατόμων προσωπικού Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αριστοτέλη

24 ΑΠΡ 2024

διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

28 ΜΑΡ 2024

διαβάστε περισσότερα...

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 3/2023 ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ"

29 ΙΑΝ 2024

διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 32023 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για τη στελέχωση της δομής «Παιδικός Σταθμός Παλαιοχωρίου»

15 ΔΕΚ 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  3/2023 (ΑΔΑ: 69ΛΟΟΛΔ4-ΞΩΙ) Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση  της Δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» (Περίοδος 2023-2024) Συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) και από εθνικούς πόρους Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αριστοτέλη «Η Φροντίδα»

διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 32023 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για τη στελέχωση της δομής «Παιδικός Σταθμός Παλαιοχωρίου»

15 ΔΕΚ 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  3/2023 (ΑΔΑ: 69ΛΟΟΛΔ4-ΞΩΙ) Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση  της Δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» (Περίοδος 2023-2024) Συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) και από εθνικούς πόρους Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αριστοτέλη «Η Φροντίδα»

διαβάστε περισσότερα...

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών συνολικά δώδεκα (12) ατόμων προσωπικού Καθαριότητας του Δήμου Αριστοτέλη

22 ΝΟΕ 2023

διαβάστε περισσότερα...

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών συνολικά δώδεκα (12) ατόμων προσωπικού Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αριστοτέλη

22 ΝΟΕ 2023

διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2023 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στον Παιδικό Σταθμό Ιερισσού 2

11 ΟΚΤ 2023

διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2023 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (3) ατόμων για τη στελέχωση της δομής «Παιδικός Σταθμός Ιερισσού2»

15 ΣΕΠ 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  2/2023 (ΑΔΑ: Ρ7Ξ2ΟΛΔ4-ΡΝ8) Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση  της Δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» (Περίοδος 2023-2024) Συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους

διαβάστε περισσότερα...