ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΛΟΓΓΟΣ» Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Δ.Ε. ΠΑΝΑΓΙΑΣ»

10 ΣΕΠ 2020

Ο Δήμος Αριστοτέλη, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η...

διαβάστε περισσότερα...

Προμήθεια με τίτλο «Μονάδα Φίλτρανσης Νερού, στην Τ.Κ. Πυργαδικίων, Δήμου Αριστοτέλη»

20 ΙΟΥΛ 2020

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την προμήθεια με τίτλο «Μονάδα Φίλτρανσης Νερού, στην Τ...

διαβάστε περισσότερα...

Προμήθεια με τίτλο «Μονάδα Φίλτρανσης Νερού, στην Τ.Κ. Νεοχωρίου, Δήμου Αριστοτέλη»

17 ΙΟΥΛ 2020

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την προμήθεια με τίτλο «Μονάδα Φίλτρανσης Νερού, στην Τ...

διαβάστε περισσότερα...

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αιγιαλών του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής

10 ΙΟΥΛ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ιερισσός, 8-7-2020 Αριθμ...

διαβάστε περισσότερα...

Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ ΑΚΑΝΘΟΥ»

01 ΙΟΥΛ 2020

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Ο Δήμος Αριστοτέλη, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε...

διαβάστε περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

25 ΙΟΥΝ 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: α) το Π...

διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Αριστοτέλη για το έτος 2020, για χρονικό διάστημα 3 μηνών

04 ΙΟΥΝ 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Στυλιανός Θ. Βαλιάνος Έχοντας υπόψη την 79/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής...

διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια 2 (δύο) μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων οχημάτων, για τις ανάγκες του Δήμου Αριστοτέλη

28 ΜΑΪ 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Στυλιανός Θ. Βαλιάνος Έχοντας υπόψη την 61/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, άρθρο 6 της διακήρυξης), για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ», όπως αναλυτικά αναφέρονται στα Τεύχη Δημοπράτησης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 198...

διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΑΡΝΑΙΑΣ (ΣΤΑΝΟΥ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

28 ΜΑΪ 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ), ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΕΡΓΑ...

διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ 1ΟΥ ΧΛΜ ΒΑΡΒΑΡAΣ - ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ»

26 ΜΑΪ 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ --------------------------------------- Ο Δήμος Αριστοτέλη προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε...

διαβάστε περισσότερα...