ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΑΘΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (Δ.Κ. ΙΕΡΙΣΣΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΚΑΤΩΦΛΙ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ»

13 ΙΑΝ 2021

Ο Δήμος Αριστοτέλη, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η...

διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Μ.ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΑΡΝΑΙΑΣ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, Υποέργο 2: ΕΕΛ Μ. Παναγίας Δήμου Αριστοτέλη»

13 ΙΑΝ 2021

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με το σύστημα μελέτη-κατασκευή για την ανάθεση του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Μ...

διαβάστε περισσότερα...

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ - ΑΚΑΝΘΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

04 ΙΑΝ 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Στυλιανός Θ. Βαλιάνος Έχοντας υπόψη την 293/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας: "ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ - ΑΚΑΝΘΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ", για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης, με προϋπολογισμό δαπάνης 405...

διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

04 ΙΑΝ 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Στυλιανός Θ. Βαλιάνος Έχοντας υπόψη την 327/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ», εκτιμώμενης αξίας Σύμβασης ποσού 22...

διαβάστε περισσότερα...

Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Δ.Κ. ΙΕΡΙΣΣΟΥ, Υποέργο 2: Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου, Δ.Κ. Ιερισσού»

30 ΔΕΚ 2020

Ο Δήμος Αριστοτέλη προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε...

διαβάστε περισσότερα...

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΝΕΩΝ ΡΟΔΩΝ, ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ, ΓΟΜΑΤΙΟΥ, ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ, ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ, ΠΥΡΓΑΔΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ»

28 ΔΕΚ 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ.  Στυλιανός Θ. Βαλιάνος Έχοντας υπόψη την 285/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων (άρθρο 2...

διαβάστε περισσότερα...

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ»

23 ΔΕΚ 2020

Η παρούσα μελέτη αφορά την «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ» συνολικού προϋπολογισμού 51...

διαβάστε περισσότερα...

Ακύρωση Διαγωνισμού με τίτλο «Εκπόνηση νέων μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αριστοτέλη (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»

17 ΔΕΚ 2020

διαβάστε περισσότερα...

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ»

09 ΔΕΚ 2020

Η παρούσα μελέτη αφορά την «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ» συνολικού προϋπολογισμού 59...

διαβάστε περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ ΑΚΑΝΘOY (ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΙ) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ"

09 ΔΕΚ 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ), ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΕΡΓΑ...

διαβάστε περισσότερα...