ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για χρονικό διάστημα 12 μηνών

12 ΜΑΡ 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Στυλιανός Θ. Βαλιάνος Έχοντας υπόψη την 20/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής...

διαβάστε περισσότερα...

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

30 ΔΕΚ 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ---------------------------------------   Ο Δήμος Αριστοτέλη προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης προσφορά και από πλευράς βέλτιστης σχέσης Ποιότητας – Τιμής, μεταξύ όσων πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και της διακήρυξης, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν...

διαβάστε περισσότερα...

Προμήθεια ενός φορτωτή πλαγίας ολίσθησης ελαστικοφόρου με κάδο φόρτωσης (θα συνοδεύεται με τέσσερις μεταλλικές αλυσίδες) για τις ανάγκες Πολιτικής Προστασίας - Πυροπροστασίας

13 ΔΕΚ 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Στυλιανός Θ. Βαλιάνος Έχοντας υπόψη την 227/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής   προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την συμφερόμενη προσφορά, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 6 της Διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «προμήθειας ενός φορτωτή πλαγίας ολίσθησης ελαστικοφόρου με κάδο φόρτωσης (θα συνοδεύεται με τέσσερις μεταλλικές αλυσίδες) για τις ανάγκες Πολιτικής Προστασίας - Πυροπροστασίας του Δήμου Αριστοτέλη», εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 37...

διαβάστε περισσότερα...

Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για την ανθρώπινη κατανάλωση του Δήμου Αριστοτέλη

07 ΔΕΚ 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Στυλιανός Θ. Βαλιάνος   Έχοντας υπόψη την 197/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής   Προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων (άρθρο 2...

διαβάστε περισσότερα...

Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Αριστοτέλη για το έτος 2020

22 ΝΟΕ 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Στυλιανός Θ. Βαλιάνος   Έχοντας υπόψη την 213/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής   προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «προμήθειας γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Αριστοτέλη για το έτος 2020», εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 33...

διαβάστε περισσότερα...

Προμήθεια τροφίµων για τις ανάγκες της Μαθητικής Εστίας Αρναίας και του Παιδικού Σταθμού Αρναίας για το έτος 2020

19 ΝΟΕ 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Στυλιανός Θ. Βαλιάνος Έχοντας υπόψη την 199/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής...

διαβάστε περισσότερα...

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικών Συμβούλων-Μελετητών για το Έργο: Νέο Κτίριο Γενικού Λυκείου Ιερισσού

07 ΝΟΕ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικών Συμβούλων-Μελετητών για το Έργο: Νέο Κτίριο Γενικού Λυκείου Ιερισσού» Έχοντας υπόψη: ·         Τις διατάξεις του άρθρου 123 παρ...

διαβάστε περισσότερα...

ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 05-01-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

05 ΝΟΕ 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ   «ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ   ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 05-01-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ 4: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Μ...

διαβάστε περισσότερα...

Προμήθεια ανταλλακτικών-εξαρτημάτων-ελαστικών / Συντήρηση-τοποθέτηση των υλικών στα Οχήματα και Μηχανήματα

31 ΟΚΤ 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ.  Στυλιανός Θ. Βαλιάνος Έχοντας υπόψη την 188/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής...

διαβάστε περισσότερα...

«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου-Μελετητή για το Έργο: Αναβάθμιση της ασφάλειας προσβασιμότητας και προσέλευσης μαθητών σε σχολικά κτίρια του Δήμου Αριστοτέλη»

22 ΟΚΤ 2019

                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου-Μελετητή για το Έργο: Αναβάθμιση της ασφάλειας προσβασιμότητας και προσέλευσης μαθητών σε σχολικά κτίρια του Δήμου Αριστοτέλη»

διαβάστε περισσότερα...