ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ΄αριθμ. 23 καταστήματος Δημοτικής Αγοράς Ιερισσού

29 ΙΟΥΝ 2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του υπ΄αριθμ. 23 καταστήματος ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ που περιγράφεται παρακάτω: Έκταση: 28,00 τμ Πόλη: Κοινότητα Ιερισσού Δήμος: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Οδός: - Κατάστημα 23 Είδος: Ισόγειο Κατάστημα  Ε=28,00 τ...

διαβάστε περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

09 ΙΟΥΝ 2021

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αιγιαλών του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον έως και τις 18-06-2021 , προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης...

διαβάστε περισσότερα...

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την Διακήρυξη με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021»

26 ΜΑΪ 2021

διαβάστε περισσότερα...

Διενέργεια Ανοιχτού Διαγωνισμου για το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΑΔΙΚΙΩΝ, ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ, ΣΤΑΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ»

25 ΜΑΪ 2021

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Ο Δήμος Αριστοτέλη, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε...

διαβάστε περισσότερα...

Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού Υπηρεσιών Δήμου Αριστοτέλη και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2021

21 ΜΑΪ 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Στυλιανός Θ. Βαλιάνος Έχοντας υπόψη την 160/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής...

διαβάστε περισσότερα...

ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ/ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ 4ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΦΑΣΗ Β'. ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΥΤΑ/Υ

07 ΜΑΪ 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΥΤΑ/Υ» Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που αναλύονται στους όρους της διακήρυξης και για την ανάδειξη προμηθευτή της Δημόσιας Σύμβασης για την προμήθεια: Ενός (1) Συμπιεστή απορριμμάτων Ενός (1) Ελαστιχοφόρου εκσκαφέα με αρπάγη  Ενός (1) Εκσκαφέα – φορτωτή   Ενός (1) Φορτηγού με ανατροπή Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 909...

διαβάστε περισσότερα...

Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για χρονικό διάστημα 12 μηνών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Αριστοτέλη και των Νομικών του Προσώπων

05 ΜΑΪ 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Στυλιανός Θ. Βαλιάνος Έχοντας υπόψη την 129/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για χρονικό διάστημα 12 μηνών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Αριστοτέλη και των Νομικών του Προσώπων» και με κριτήριο κατακύρωσης: - Για τα υγρά καύσιμα η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, δηλαδή η χαμηλότερη τιμή η οποία εκφράζεται με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό %, υπολογιζόμενο στην τοπική μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτή διαμορφώνεται την ημέρα της παράδοσης με βάση το Δελτίο Τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Π...

διαβάστε περισσότερα...

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

27 ΑΠΡ 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Στυλιανός Θ. Βαλιάνος Έχοντας υπόψη την 126/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ...

διαβάστε περισσότερα...

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

16 ΑΠΡ 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Στυλιανός Θ. Βαλιάνος Έχοντας υπόψη την 125/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την υποχρεωτική (Ν...

διαβάστε περισσότερα...

Προμήθεια ενός μεταχειρισμένου γεωργικού ελκυστήρα για την συντήρηση των αντιπυρικών ζωνών του Δήμου Αριστοτέλη

14 ΑΠΡ 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Στυλιανός Θ. Βαλιάνος Έχοντας υπόψη την 89/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «προμήθειας ενός μεταχειρισμένου γεωργικού ελκυστήρα για την συντήρηση των αντιπυρικών ζωνών του Δήμου Αριστοτέλη», εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 35...

διαβάστε περισσότερα...