ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

«Καθαρισμός (εξάμωση – απομάκρυνση λιπών και φερτών υλών) υγρών θαλάμων αντλιοστασίων αποχέτευσης Δήμου Αριστοτέλη»

11 ΟΚΤ 2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ.  Στυλιανός Θ. Βαλιάνος Έχοντας υπόψη την 176/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής...

διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΤΖΟΥΡΒΑ" ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΙΕΡΙΣΣΟΥ

15 ΣΕΠ 2019

Ιερισσός, 12-09-2019 ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ                                                                      Αρ...

διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την υπηρεσία:Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου - Μελετητή για το έργο: Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης Δρόμου στον οικισμό της Τ.Κ. Γοματίου Δήμου Αριστοτέλη

13 ΑΥΓ 2019

διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την υπηρεσία:Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου - Μελετητή για το έργο: Προσβασιμότητα και Προσέλευση Μαθητών σε Σχολικά Κτίρια του Δήμου Αριστοτέλη

13 ΑΥΓ 2019

διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την υπηρεσία:Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου - Μελετητή για το έργο: Νέο Κτίριο Γενικού Λυκείου Ιερισσού

13 ΑΥΓ 2019

διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την υπηρεσία:Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου - Μελετητή για το έργο: Αποκομιδή Φερτών Υλικών λόγω πλημμυρών, Καθαρισμός Υδατορεμάτων Δ.Κ. Ιερισσού

13 ΑΥΓ 2019

διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την υπηρεσία: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου - Μελετητή για το έργο: Αποκατάσταση Βλαβών σε Δημοτικές Κτιριακές Υποδομές

13 ΑΥΓ 2019

διαβάστε περισσότερα...

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ. Κ. ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ ΤΗΣ Δ. Ε. ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ – ΑΚΑΝΘΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ»

12 ΙΟΥΛ 2019

ΑΔΑ: 7ΜΣΞΩΨ2-ΓΔΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                  ΔΗΜΟΣ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ                                                                 ΑΡΙΘ...

διαβάστε περισσότερα...

ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ -ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΡΑΔΟΝΙΟΥ, ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΡΝΑΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ»

01 ΙΟΥΛ 2019

ΑΔΑ: 6ΧΣ6ΩΨ2-ΙΜΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                  ΔΗΜΟΣ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ                                                  ΑΡΙΘ...

διαβάστε περισσότερα...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Εργασία αποκατάστασης ζημιών από παγετό σε δίκτυα και εγκαταστάσεις ύδρευσης και άρδευσης του Δήμου Αριστοτέλη»»

25 ΙΟΥΝ 2019

ΑΔΑ: 6ΝΑ3ΩΨ2-ΠΛ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                  ΔΗΜΟΣ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ                                                  ΑΡΙΘ...

διαβάστε περισσότερα...