ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

13 ΟΚΤ 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Στυλιανός Θ. Βαλιάνος Έχοντας υπόψη την 345/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της προσφοράς, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ», όπως αναλυτικά αναφέρονται στην αριθ...

διαβάστε περισσότερα...

Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου με τίτλο: ΣΑΕ055 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Κ. ΜΕΓ/ΠΑΝΑΓΙΑΣ

26 ΑΥΓ 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ H Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αριστοτέλη, προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε...

διαβάστε περισσότερα...

Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ Δ.Ε. ΑΡΝΑΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

26 ΑΥΓ 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Αριστοτέλη, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε...

διαβάστε περισσότερα...

Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου με τίτλο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Τ.Κ. ΠΥΡΓΑΔΙΚΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Κ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ

25 ΑΥΓ 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Αριστοτέλη, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε...

διαβάστε περισσότερα...

Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου με τίτλο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

25 ΑΥΓ 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Αριστοτέλη, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε...

διαβάστε περισσότερα...

Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΩN ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ»

25 ΑΥΓ 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Αριστοτέλη, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε...

διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ [ΔΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ] ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

13 ΑΥΓ 2021

ΑΔΑ: 6Τ9ΚΩΨ2-ΚΦΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                  ΔΗΜΟΣ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ                                                  ΑΡΙΘ...

διαβάστε περισσότερα...

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ΄αριθμ. 23 καταστήματος Δημοτικής Αγοράς Ιερισσού

29 ΙΟΥΝ 2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του υπ΄αριθμ. 23 καταστήματος ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ που περιγράφεται παρακάτω: Έκταση: 28,00 τμ Πόλη: Κοινότητα Ιερισσού Δήμος: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Οδός: - Κατάστημα 23 Είδος: Ισόγειο Κατάστημα  Ε=28,00 τ...

διαβάστε περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

09 ΙΟΥΝ 2021

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αιγιαλών του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον έως και τις 18-06-2021 , προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης...

διαβάστε περισσότερα...

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την Διακήρυξη με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021»

26 ΜΑΪ 2021

διαβάστε περισσότερα...