ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

Προκήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΙΕΡΙΣΣΟΥ».

29 ΙΟΥΝ 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ H Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αριστοτέλη, προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε...

διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

24 ΙΟΥΝ 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Στυλιανός Θ. Βαλιάνος Έχοντας υπόψη την 173/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,      προκηρύσσει τη διενέργεια διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για χρονικό διάστημα 12 μηνών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Αριστοτέλη και των Νομικών του Προσώπων» και με κριτήριο κατακύρωσης: - Για τα υγρά καύσιμα η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για το σύνολο των ειδών ανά ομάδα, βάσει τιμής, δηλαδή η χαμηλότερη τιμή η οποία εκφράζεται με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό %, υπολογιζόμενο στην τοπική μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτή διαμορφώνεται την ημέρα της παράδοσης με βάση το Δελτίο Τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Π...

διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με φανερές και προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση των Κ.Α.Π.Η του Δήμου Αριστοτέλη

23 ΙΟΥΝ 2022

διαβάστε περισσότερα...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΥΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΔΑΠ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

23 ΙΟΥΝ 2022

διαβάστε περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

10 ΙΟΥΝ 2022

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αιγιαλών του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον έως και τις 24-06-2022 ...

διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ ΤΚ ΑΡΝΑΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΚ ΣΤΑΝΟΥ»

08 ΙΟΥΝ 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Αριστοτέλη, προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε...

διαβάστε περισσότερα...

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αιγιαλών του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής

11 ΜΑΪ 2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον έως και τις 18 Μαϊου 2022 , προθεσμία πέντε (05) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης...

διαβάστε περισσότερα...

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ)

05 ΜΑΪ 2022

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ O Δήμος Αριστοτέλη προβαίνει σε δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προσφορών, στο πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης, για την υποχρεωτική (Ν...

διαβάστε περισσότερα...

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους

20 ΑΠΡ 2022

ΑΔΑ: 94Δ8ΩΨ2-3ΣΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                  ΔΗΜΟΣ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ                                                  ΑΡΙΘ...

διαβάστε περισσότερα...

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΕΤΟΥΣ 2022» για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών

19 ΑΠΡ 2022

ΑΔΑ: ΨΨ32ΩΨ2-Υ6Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                  ΔΗΜΟΣ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ                                                                      ΑΡΙΘ...

διαβάστε περισσότερα...