ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

Προκήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ»

18 ΟΚΤ 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ H Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αριστοτέλη, προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε...

διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ»

22 ΑΥΓ 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ H Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αριστοτέλη, προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε...

διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΡΝΑΙΑΣ»

09 ΑΥΓ 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ H Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αριστοτέλη, προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε...

διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

25 ΙΟΥΛ 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Στυλιανός Θ. Βαλιάνος Έχοντας υπόψη την 175/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει τη διενέργεια διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για χρονικό διάστημα 12 μηνών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Αριστοτέλη και των Νομικών του Προσώπων» και με κριτήριο κατακύρωσης: - Για τα υγρά καύσιμα η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για το σύνολο των ειδών ανά ομάδα, βάσει τιμής, δηλαδή η χαμηλότερη τιμή η οποία εκφράζεται με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό %, υπολογιζόμενο στην μέση τιμή λιανικής πώλησης στην Π...

διαβάστε περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 19 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ

17 ΙΟΥΛ 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 19 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ   Έχοντας υπόψη: 1) το άρθρο 72 παρ...

διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

06 ΙΟΥΛ 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Στυλιανός Θ. Βαλιάνος Έχοντας υπόψη την 154/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων (Άρθρο 2...

διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

28 ΙΟΥΝ 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Στυλιανός Θ. Βαλιάνος Έχοντας υπόψη την 143/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής      Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων (Άρθρο 2...

διαβάστε περισσότερα...

Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ»

21 ΙΟΥΝ 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Αριστοτέλη, προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε...

διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αιγιαλών του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής

16 ΙΟΥΝ 2023

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον έως και τις 22-06-2023 , προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης...

διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ (2023-2024)

14 ΙΟΥΝ 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Στυλιανός Θ. Βαλιάνος Έχοντας υπόψη την 122/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών ανά ομάδα, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ (2023-2024)», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 59...

διαβάστε περισσότερα...