ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

Προκήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Κτηματογράφηση–Πολεοδόμηση–Πράξης Εφαρμογής στην Π.Ε.1γ οικισμού Ιερισσού, της Δ.Ε. Σταγίρων Ακάνθου, του Δήμου Αριστοτέλη

17 ΙΑΝ 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ H Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αριστοτέλη, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε...

διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΡΝΑΙΑΣ»

21 ΔΕΚ 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ H Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αριστοτέλη, προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε...

διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ) ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΕΡΙΣΣΟΥ»

07 ΔΕΚ 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                       Ιερισσός, 06/12/2022                    Α...

διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ - ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

07 ΔΕΚ 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ.  Στυλιανός Θ. Βαλιάνος Έχοντας υπόψη την 361/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) επί της εκτιμώμενης αξίας της κάθε ΟΜΑΔΑΣ, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ - ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑ  ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ», εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 113...

διαβάστε περισσότερα...

Καθαρισμός (εξάμωση – απομάκρυνση λιπών και φερτών υλών) υγρών θαλάμων αντλιοστασίων αποχέτευσης Δήμου Αριστοτέλη

28 ΝΟΕ 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ.  Στυλιανός Θ. Βαλιάνος Έχοντας υπόψη την 345/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της προσφοράς, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Καθαρισμός (εξάμωση – απομάκρυνση λιπών και φερτών υλών) υγρών θαλάμων αντλιοστασίων αποχέτευσης Δήμου Αριστοτέλη», εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 124...

διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

15 ΝΟΕ 2022

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ O Δήμος Αριστοτέλη προβαίνει σε δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προσφορών, στο πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «Προμήθειας τροφίµων για τις ανάγκες της Μαθητικής Εστίας Αρναίας και του Παιδικού Σταθμού Αρναίας για το έτος 2023», συνολικής εκτιμώμενης αξίας Σύμβασης ποσού 33...

διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

03 ΝΟΕ 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                  ΔΗΜΟΣ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ                                               ΑΡΙΘ...

διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟ ΤΗΣ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ»

02 ΝΟΕ 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Αριστοτέλη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν...

διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ – ΣΤΑΝΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ»

19 ΟΚΤ 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ H Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αριστοτέλη, προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε...

διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια του Υποέργου 6 : ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)

19 ΣΕΠ 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Στυλιανός Θ. Βαλιάνος Έχοντας υπόψη την 277/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων (άρθρο 2...

διαβάστε περισσότερα...