ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ, ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΑΤΟΜΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2024 (ΑΔΑ:9ΤΩΓΩΨ2-Ι7Ε)

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ,  ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
1) ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ -  ΤΡΙΑ(3) ΑΤΟΜΑ
2) ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΔΩΔΕΚΑ (12) ΑΤΟΜΑ
ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 65 ΕΤΩΝ.
ΥΠΟΒΟΛΗ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΌ 15/06/2024 ΕΩΣ ΚΑΙ 25/06/2024 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Θ. ΒΑΛΙΑΝΟΣ