Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριών (3) ατόμων προσωπικού Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αριστοτέλη