Προκήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες κατασκευής λιμενικών εγκαταστάσεων και επέκτασης, Βελτίωσης και Συντήρησης υφιστάμενων Λιμενικών Υποδομών, Ευθύνης του Δημοτικού Λιμ.Ταμείου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


H Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αριστοτέλη, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Μελετών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), όπως τροποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021, για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο:

«Μελέτες κατασκευής λιμενικών εγκαταστάσεων και επέκτασης, Βελτίωσης και Συντήρησης υφιστάμενων Λιμενικών Υποδομών, Ευθύνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη»  
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 500.486,00€ (χωρίς ΦΠΑ 24%) και  περιλαμβάνει τις  προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

1. 226.915,00 € για μελέτη κατηγορίας 11
2. 84.130,00 € για μελέτη κατηγορίας 21
3. 108.670,00 € για μελέτη κατηγορίας 27
4. 15.490,00 € για μελέτη κατηγορίας 16
Και απρόβλεπτα  65.281,00 €

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν ελεύθερα, πλήρως και με δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, Δήμου Αριστοτέλη, (www.dimosaristoteli.gr) (επιλογή Ενημέρωση, επιλογή Διαγωνισμοί). Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
2. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 03 Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών : 09 Μαΐου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.
3. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και συμπληρώνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 3 του Ν.4412/2016..
4. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.
5. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι¬ Δεκαπέντε (15) ημερολογιακοί μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται παρακάτω  και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους :
(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών μέχρι την λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος του π.δ. 71/2019 σύμφωνα με το άρθρο 39 αυτού και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 11 – ΜΕΛΕΤΕΣ  ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                  Πτυχία τάξεως Γ’ και άνω
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 21 – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΜΕΛΕΤΕΣ          Πτυχία τάξεως Β’ και άνω
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 27 – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ                Πτυχία τάξεως Β’ και άνω
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 16 – ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ                               Πτυχία τάξεως Α’ και άνω


(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, υποβάλλουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της παρούσας.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια:
Κάθε προσφέρων πρέπει :
α) για την κατηγορία 11 να διαθέτει στις 3 τελευταίες εκκαθαρισμένες οικονομικές χρήσεις μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών από εκπόνηση μελετών ή παροχή υπηρεσιών συμβούλου μεγαλύτερο από 300.000 ευρώ
β) για την κατηγορία 11 να διαθέτει και να διατηρεί εν ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο επαγγελματικής ασφαλιστικής ευθύνης (professional liability insurance) με ασφαλιστέο όριο αποζημίωσης ποσό 500.000 ευρώ ανά αξίωση και συνολικά έως 1.000.000 ευρώ ανά έτος.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω απαιτήσεις καλύπτονται από τα μέλη της ένωσης που συμμετέχουν στην κατηγορία 11  αθροιστικά ..

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:
Κάθε προσφέρων πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 19.1 της παρούσας και να διαθέτει επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση της ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο αρκεί να ικανοποιείται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

Πιο συγκεκριμένα οι προσφέροντες επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι απαιτήσεις:

α) Πτυχία Μελετητή ή Γραφείων Μελετών μέχρι την λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος του π.δ. 71/2019 σύμφωνα με το άρθρο 39 αυτού και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 11 – ΜΕΛΕΤΕΣ  ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ      1 τουλάχιστον στέλεχος 12ετους εμπειρίας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 21 – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ &                    ΜΕΛΕΤΕΣ   1 τουλάχιστον στέλεχος 8ετους εμπειρίας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 27 – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ   1 τουλάχιστον στέλεχος 8ετους εμπειρίας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 16 – ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ   1 τουλάχιστον στέλεχος 4ετους εμπειρίας


Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

β) Να διαθέτουν αποδεδειγμένη ειδική εμπειρία στην εκπόνηση μελετών με σκοπό τη χωροθέτηση λιμένων μικτής χρήσης που περιλαμβάνουν αλιευτικά σκάφη (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2971/01, όπως ισχύει), καθώς και των αντίστοιχων οριστικών μελετών λιμενικών έργων με σκοπό την έκδοση κατασκευαστικών αδειών, η οποία θα αποδεικνύεται από την εκπόνηση για ένα τουλάχιστον λιμένα μικτής χρήσης που περιλαμβάνει αλιευτικά σκάφη κατά την τελευταία πενταετία:
-Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, βάσει της οποίας να έχει εκδοθεί θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) του Υπουργείου Ναυτιλίας, καθώς και απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και
-Μελέτης λιμενικών έργων βάσει της οποίας να έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης εκτέλεσης λιμενικού έργου από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

γ) Να διαθέτουν αποδεδειγμένη ειδική εμπειρία στην εκπόνηση μελετών με σκοπό τη χωροθέτηση τουριστικών λιμενων (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2160/93, όπως ισχύει), καθώς και των αντίστοιχων οριστικών μελετών λιμενικών και κτιριακών  έργων με σκοπό την έκδοση κατασκευαστικών αδειών, η οποία θα αποδεικνύεται από την εκπόνηση για ένα τουλάχιστον τουριστικό λιμένα (μαρίνα ή καταφύγιο τουριστικών σκαφών) κατά την τελευταία πενταετία :
-Φακέλου έγκρισης χωροθέτησης και Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, βάσει των οποίων να έχει εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) έγκρισης χωροθέτησης και περιβαλλοντικών όρων
-Μελέτης λιμενικών έργων βάσει της οποίας να έχει εκδοθεί απόφαση εκτέλεσης λιμενικού έργου από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση και
-Μελέτης κτιριακών έργων (αρχιτεκτονικών, στατικών, Η/Μ) βάσει της οποίας να έχει εκδοθεί άδεια δόμησης από την Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) του Υπουργείου Τουρισμού (σημ.: η σχετική αρμοδιότητα της ΕΥΠΑΤΕ θεσμοθετήθηκε με το Ν.4179/2013).

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

δ) Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να πραγματοποιήσουν μετά από αίτησή τους, επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Δ.Λ.Τ. Αριστοτέλη, σε ημερομηνίες που θα οριστούν κατόπιν συνεννόησης με τον Δ.Λ.Τ., προκειμένου να του παρασχεθούν πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της εγκεκριμένης πρότασης στα πλαίσια του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». Ο ενδιαφερόμενος θα συνεργασθεί με αρμόδια στελέχη του Δ.Λ.Τ και θα του χορηγηθεί βεβαίωση για την επίσκεψη και την γνώση των ειδικών συνθηκών του προς ανάθεση έργου. Τα αιτήματα για επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Δ.Λ.Τ. υποβάλλονται το αργότερο πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν τη προθεσμία λήξης υποβολής των προσφορών. Οι επισκέψεις θα πραγματοποιούνται μέχρι και τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες πριν τη προθεσμία λήξης υποβολής των προσφορών.
Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας:
Οι προσφέροντες για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν επί ποινή αποκλεισμού οργανωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας με πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο και οργανωμένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης με πιστοποιητικό κατά το πρότυπο ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να είναι επικαιροποιημένα και σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής των προσφορών και να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου ποιότητας της Ελλάδας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ανωτέρω απαίτηση πρέπει  να ικανοποιείται από την κατηγορία 11.
7.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 10.008,00 ευρώ και με ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς .
8. Η συνολική προθεσμία  για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις  (24) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού..
9. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου¬¬ Αριστοτέλη.

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη

 


Στυλιανός Βαλιάνος