Προκήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Κτηματογράφηση–Πολεοδόμηση–Πράξης Εφαρμογής στην Π.Ε.1γ οικισμού Ιερισσού, της Δ.Ε. Σταγίρων Ακάνθου, του Δήμου Αριστοτέλη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


H Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αριστοτέλη, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Μελετών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), όπως τροποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021, για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο:

««Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξης Εφαρμογής στην Π.Ε.1γ (περιοχή επέκτασης) οικισμού Ιερισσού, της Δ.Ε. Σταγίρων Ακάνθου, του Δήμου Αριστοτέλη, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. (ΦΕΚ ΑΑΠ 332/2010)»»
  
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 1.161.145,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:
1. 394.670,78 € για μελέτη κατηγορίας 02 (CPV : 71410000-5)
2. 538.218,52 € για μελέτη κατηγορίας 16 (CPV : 71351810-4)
3. 52.759,16 € για μελέτη κατηγορίας 20 (CPV : 71351000-3)
4. 24.042,85 € για μελέτη κατηγορίας 13 (CPV : 71321300-7)
151.453,70 € για απρόβλεπτες δαπάνες και 34.834,35 € για την πρόσθετη καταβολή (πριμ)

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν ελεύθερα, πλήρως και με δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, Δήμου Αριστοτέλη, (www.dimosaristoteli.gr) (επιλογή Ενημέρωση, επιλογή Διαγωνισμοί). Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
2. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 23 / 02/ 2023, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 12 : 00 π.μ.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών : 01 / 03 / 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10: 00 π.μ
3. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και συμπληρώνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 3 του Ν.4412/2016..
4. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.
5. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι¬ Δεκαπέντε (15) ημερολογιακοί μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών 02 (Πολεοδομικές Μελέτες), 16 (Τοπογραφικές Μελέτες), 20 (Γεωλογικές Μελέτες) και 13 (Υδραυλικές Μελέτες)  και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7  και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων .
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους :
(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών μέχρι την λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος του π.δ. 71/2019 σύμφωνα με το άρθρο 39 αυτού και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:
1. Στην κατηγορία μελέτης (02) ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ τάξη πτυχίων Δ΄ και άνω.
2. Στην κατηγορία μελέτης (13) ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ τάξη πτυχίων Α΄ και άνω.
3. Στην κατηγορία μελέτης (16) ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ τάξη πτυχίων Δ΄ και άνω.
4. Στην κατηγορία μελέτης (20) ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ τάξη πτυχίων Β΄ και άνω.
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, υποβάλλουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της παρούσας.


Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια:
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:
(α) Ασφαλιστήριο επαγγελματικής ευθύνης σε ισχύ, με ασφαλιστέο ελάχιστο όριο αποζημίωσης ποσού 750.000,00 € ανά ζημιογόνο γεγονός. Σε περίπτωση ένωσης, η παραπάνω απαίτηση πρέπει να ικανοποιείται από ένα τουλάχιστον από τα μέλη της ένωσης.
(β) Ελάχιστο μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων από εκπονήσεις μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών υπηρεσιών, τουλάχιστον ίσο με 70% της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής της προς ανάθεσης σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται από ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης.

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:
(α) Τεχνική ικανότητα ως εξής:
1. Για την κατηγορία μελέτης 02, τουλάχιστον: 1 μελετητής 16ετούς εμπειρίας
2. Για την κατηγορία μελέτης 13 , τουλάχιστον: 1 μελετητή 4ετούς εμπειρίας
3. Για την κατηγορία μελέτης 16, τουλάχιστον: 1 μελετητής 16ετούς εμπειρίας
4. Για την κατηγορία μελέτης 20 , τουλάχιστον: 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας
(β) η ειδική, τεχνική και επαγγελματική αποδεικνύεται από την εκπόνηση παρόμοιων με τις υπό ανάθεση μελέτες, οι οποίες εκτελέσθηκαν με συμβάσεις του υποψήφιου οικονομικού φορέα ή ένωσης οικονομικών φορέων, στην οποία να συμμετείχε ο οικονομικός φορέας, κατά την τελευταία 5ετία, για τις κατηγορίες 02, 13, 16 και 20.
Ανά κατηγορία μελέτης, ως παρόμοιες μελέτες, νοούνται τα παρακάτω είδη μελετών που έχουν εκπονηθεί, ολοκληρωθεί και εγκριθεί:
• Για την κατηγορία μελέτης 16:
- μία (1) μελέτη κτηματογράφησης στο πλαίσιο μελετών πολεοδόμησης, η οποία αφορά σε συνολική έκταση τουλάχιστον 1.200 στρ., που έχει εκπονηθεί με τις προδιαγραφές των πολεοδομικών μελετών (απόφαση ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. 5731/1146/2000, ΦΕΚ 329/Β/15.3.2000),
• Για την κατηγορία μελέτης 02:
- μία (1) πολεοδομική μελέτη η οποία αφορά σε συνολική έκταση πολεοδομικών ενοτήτων τουλάχιστον 1.200 στρ., σύμφωνα με τις προδιαγραφές των πολεοδομικών μελετών (απόφαση ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. 5731/1146/2000, ΦΕΚ 329/Β/15.3.2000)
Ολοκληρωμένη θεωρείται η μελέτη για την οποία έχει τουλάχιστον γνωμοδοτήσει θετικά το οικείο ΣΥΠΟΘΑ ή ΚΕΣΥΠΟΘΑ με εγκεκριμένες όλες τις απαιτούμενες κατά περίπτωση υποστηρικτικές μελέτες (υδραυλικές μελέτες οριοθέτησης ρεμάτων, γεωλογικές μελέτες καταλληλότητας, μελέτες εκπόνησης β΄ Κεφαλαίου Πράξη Εφαρμογής (υψομετρική μελέτη οδικού δικτύου)).
• Για την κατηγορία μελέτης 20:
- μία (1) μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, που εκπονήθηκε στο πλαίσιο πολεοδομικής μελέτης με τις προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 16374/3696/18.6.1998 (ΦΕΚ 723 Β/ 15.7.1998).
• Για την κατηγορία μελέτης 13:
- μία (1) μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων στο πλαίσιο πολεοδομικής μελέτης.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης (αρ.19, παρ.2 εδ.γ΄ ν.4412/2016).
Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας:
(α) Πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 ή ισοδύναμη πιστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, με πεδίο εφαρμογής τις υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σε μελέτες Τοπογραφικές, Πολεοδομικές, Γεωλογικές Υδραυλικές
β) Πιστοποιημένο σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 ή άλλο ισοδύναμο, που να ισχύει κατά το χρόνο δημοσίευσης της διακήρυξης, προκειμένου να διασφαλίζεται η δέσμευση του αναδόχου σε ένα πλαίσιο διαδικασιών που αξιολογούν το μέγεθος των επιδράσεων των δραστηριοτήτων στο περιβάλλον.
γ) Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22301:2019 ή άλλο ισοδύναμο, που να ισχύει κατά το χρόνο δημοσίευσης της διακήρυξης, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνέχιση των δραστηριοτήτων, χωρίς διακοπή ακόμη και σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, (όπως του κορονοϊού COVID-19) κατά την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
δ) Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών κατά ISO 27001:2013 ή άλλο ισοδύναμο αυτού από διαπιστευμένο οργανισμό, που να ισχύει κατά το χρόνο δημοσίευσης της διακήρυξης, προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια των εμπιστευτικών πληροφοριών και δεδομένων που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης.
ε) Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας κατά ISO 45001:2015 ή άλλο ισοδύναμο αυτού από διαπιστευμένο οργανισμό, που να ισχύει κατά το χρόνο δημοσίευσης της διακήρυξης.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η παραπάνω απαίτηση πρέπει να ικανοποιείται από ένα τουλάχιστον από τα μέλη της ένωσης. Επίσης, γίνονται δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα ανωτέρω πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

7.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 23.222,90 ευρώ και με ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς .
8. Η συνολική προθεσμία  για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού..
9. Το έργο χρηματοδοτείται από ανταποδοτικά τέλη – προείσπραξη εισφοράς σε χρήμα από τους ωφελούμενους δημότες
10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου¬¬ Αριστοτέλη.

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη

Στυλιανός Βαλιάνος