Καθαρισμός (εξάμωση – απομάκρυνση λιπών και φερτών υλών) υγρών θαλάμων αντλιοστασίων αποχέτευσης Δήμου Αριστοτέλη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ.  Στυλιανός Θ. Βαλιάνος

Έχοντας υπόψη την 345/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της προσφοράς, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Καθαρισμός (εξάμωση – απομάκρυνση λιπών και φερτών υλών) υγρών θαλάμων αντλιοστασίων αποχέτευσης Δήμου Αριστοτέλη», εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 124.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου (http://www.dimosaristoteli.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2372 3 50108, 117, FAX 2372 0 23062, (Τ.Κ. 630 74 Αρναία Χαλκιδικής), αρμόδιοι υπάλληλοι Τμήματος Προμηθειών, για τεχνικές πληροφορίες στο τηλ. 2377 3 50012, FAX 2377 0 22414 (κ. Χατζηλίδης Κων/νος)
Η παροχή υπηρεσίας αφορά την κάλυψη της ανάγκης καθαρισμού των αποχετευτικών δικτύων και αντλιοστασίων- φρεατίων όπως επίσης και την σημειακή επισκευή αγωγών αποχέτευσης Δήμου Αριστοτέλη, όπως περιγράφεται στην με αριθ. 33/2022 Μελέτη του Δήμου Αριστοτέλη (CPV: 90470000-2)
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι και δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες που αποδεδειγμένα έχουν εμπειρία στις εργασίες που περιγράφονται στη μελέτη και να διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που θα είναι υπεύθυνο για την εκτέλεσή της. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3 της διακήρυξης
Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος (Α/Α Συστήματος : 177644), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, ως εξής:
- ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 12.12.2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00:00
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 16.12.2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00 π.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της καθαρής προϋπολογισθείσης δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι 2.000,00 €
Προδικαστική προσφυγή κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής μπορεί να ασκείται ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ
Περίληψη της Διακήρυξης τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου στις έδρες των Δ.Ε., αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του (www.dimosaristoteli.gr)
Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

 Ιερισσός 21/11/2022 
Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Θ. ΒΑΛΙΑΝΟΣ