ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

O Δήμος Αριστοτέλη προβαίνει σε δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προσφορών, στο πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «Προμήθειας τροφίµων για τις ανάγκες της Μαθητικής Εστίας Αρναίας και του Παιδικού Σταθμού Αρναίας για το έτος 2023», συνολικής εκτιμώμενης αξίας Σύμβασης ποσού 33.814,01 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί αυτός που θα προσφέρει την μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση (σε ακέραιο ποσοστό) στη νόµιµα διαμορφούμενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της Υπηρεσίας Εµπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, σύµφωνα µε  τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, για τα ελαιόλαδα, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά και ιχθείς (νωπά και κατεψυγμένα). Για  τα  υπόλοιπα είδη τροφίµων, µειοδότης θα θεωρηθεί αυτός που θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή στις τιµές της με αριθ. 07/2022 μελέτης, που συντάχθηκε από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αριστοτέλη.

Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου (http://www.dimosaristoteli.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2372 0 22632 & 50127, FAX 2372 0 22632, 23062, (Τ.Κ. 630 74 Αρναία Χαλκιδικής), αρμόδιοι υπάλληλοι Τμήματος Προμηθειών (gr.proyp@dimosaristoteli.gr).

Κωδικός CPV:  Είδη Παντοπωλείου: 15800000-6, Είδη Αρτοποιίας: 15612500-6, Νωπά Κρέατα: 15119000-5, Φρούτα – Λαχανικά: 03222000-3

Η προμήθεια αφορά αγαθά όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα ανά ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ τροφίμου:

     ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α
1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
    Εκτιμώμενης αξίας Σύμβασης 15.660,04 Ευρώ με Φ.Π.Α.


     ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β
2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
    Εκτιμώμενης αξίας Σύμβασης 6.898,09 Ευρώ με Φ.Π.Α.


     ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ
3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
    Εκτιμώμενης αξίας Σύμβασης 7.486,14 Ευρώ με Φ.Π.Α.

     ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ
4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
    Εκτιμώμενης αξίας Σύμβασης 3.769,74 Ευρώ με Φ.Π.Α.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ως άνω κατηγοριών τροφίμων ή για κάθε μία ξεχωριστά (η περιγραφή των ειδών αναφέρεται αναλυτικά κατά κατηγορία στην με αριθ. 07/2022 μελέτη), με την υποχρεωτική συμπλήρωση όλων των πεδίων της κατηγορίας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας.

Οι ενδιαφερόμενοι με τις προσφορές τους δεν μπορούν να υπερβούν το ποσό του προϋπολογισμού της κάθε κατηγορίας τροφίμων. Τέτοιες προσφορές θα απορρίπτονται ως ασύμφορες.

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Είναι αποδεκτό το κόστος ανά είδος υλικού να υπερβαίνει το ενδεικτικό κόστος του προϋπολογισμού για το υλικό αυτό, με την προϋπόθεση η προσφορά για το σύνολο των ειδών να μην υπερβαίνει το συνολικό προϋπολογισμό.

Εγγυήσεις δεν απαιτούνται.

Η δαπάνη χρηματοδοτείται από επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ. (όσον αφορά την Μαθητική Εστία) και ΕΣΠΑ # ΕΕΤΑΑ στα πλαίσια υλοποίησης της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2021 – 2022» (όσον αφορά τον Παιδικό Σταθμό).

Ως χρόνος  παράδοσης των ποσοτήτων ορίζεται το διάστημα από 02/01/2023 έως και 31/12/2023. Η τιμή μονάδας ανά είδος τροφίμου θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται.

Η αριθ. 07/2022 μελέτη και έντυπα οικονομικών προσφορών επισυνάπτονται στην ιστοσελίδα του Δήμου (http://www.dimosaristoteli.gr).


Κατάρτιση και υποβολή προσφορών
Οι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι ενώσεις αυτών των προσώπων), καλούνται να υποβάλλουν την οικονομική τους προσφορά σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω:

ΠΡΟΣ:
ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: Επωνυμία:
Διεύθυνση:
Τηλ./ Fax:
Εmail:

καθώς επίσης να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο ή τη γραμματεία».


Στον φάκελο, εκτός από την Οικονομική προσφορά (επισυνάπτονται στην ιστοσελίδα του Δήμου σχετικά έντυπα), θα περιέχεται :
1. Φορολογική ενημερότητα για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
2. Ασφαλιστική ενημερότητα για Συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του)
Ως προς την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου ισχύουν τα ακόλουθα (άρθρο 73 παρ. 1 Ν. 4412/2016):
Η υποχρέωση αποκλεισμού του προσφέροντα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω προσφέροντα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Πρακτικό ορισμού νομίμου εκπροσώπου- ΓΕΜΗ
5. Την επισυναπτόμενη στην παρούσα πρόσκληση Υπεύθυνη Δήλωση


Οι προσφορές υποβάλλονται σε φάκελο μέχρι και την 25-11-2022 και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Αριστοτέλη (δ/νση: Αγίου Όρους 2, Τ.Κ. 630 75 Ιερισσός Χαλκιδικής).

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ως άνω διεύθυνση:
1. Προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους
2. Ταχυδρομικώς (ημερομηνία σφραγίδας Ταχυδρομείου)

 

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ  (www.promitheus.gov.gr) και θα φέρει κωδικό ΑΔΑΜ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αριστοτέλη: https://www.dimosaristoteli.gr.


Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Οικονομικών Υπηρεσιών


Αριστείδης Δαβίλλας