ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                 
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ                                               ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 21293


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Στυλιανός Θ. Βαλιάνος

Έχοντας υπόψη την 305/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της προσφοράς, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023», εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 40.571,52 Ευρώ με Φ.Π.Α. 13%
Η προμήθεια ενδεικτικά αφορά συνολικά 35.904 λίτρα (έως 136 ημερησίως) φρέσκου γάλακτος (για παροχή 1 λίτρου ημερησίως σε κάθε δικαιούχο) από 02/01/2023 έως 31/12/2023 (CPV: 03333000-4).
Από τις παραπάνω ποσότητες, συνολικά 16.104 λίτρα (έως 61 ημερησίως) θα παραδίδονται στην Ιερισσό (έδρα της Δημοτικής Ενότητας Σταγείρων – Ακάνθου), συνολικά 13.728 λίτρα (έως 52 ημερησίως) θα παραδίδονται στην Αρναία (έδρα της Δημοτικής Ενότητας Αρναίας) και συνολικά 6.072 λίτρα (έως 23 ημερησίως) θα παραδίδονται στην Μεγάλη Παναγία (έδρα της Δημοτικής Ενότητας Παναγίας)
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3 της διακήρυξης
Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΟΧΙ
Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος (Α/Α Συστήματος : 176431), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, ως εξής:
- ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 23.11.2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00:00
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 29.11.2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00 π.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί της καθαρής προϋπολογισθείσης δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι 359,04 € και πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριών (3) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου (http://www.dimosaristoteli.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2372 3 50108, 127, FAX 2372 0 23062, (Τ.Κ. 630 74 Αρναία Χαλκιδικής), αρμόδιοι υπάλληλοι Τμήματος Προμηθειών (e-mail: gr.proyp@dimosaristoteli.gr)
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ
Περίληψη της Διακήρυξης τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου στις έδρες των Δ.Ε., αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του (www.dimosaristoteli.gr)
Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Ιερισσός 02/11/2022 
 Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Θ. ΒΑΛΙΑΝΟΣ