Προκήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια του Υποέργου 6 : ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Στυλιανός Θ. Βαλιάνος

Έχοντας υπόψη την 277/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων (άρθρο 2.3.1 της διακήρυξης), για την προμήθεια του «Υποέργου 6 : ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)» της Πράξης «Αναβάθμιση και επέκταση υποδομών λυμάτων οικισμών Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής», εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 258.540,00 Ευρώ (208.500,00 € + 50.040,00 € ο αναλογών ΦΠΑ 24%)
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια μονάδας επεξεργασίας βοθρολυμάτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του νησιού της Αμμουλιανής. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 45252130-8 «Εξοπλισμός σταθμού επεξεργασίας λυμάτων»
Η δαπάνη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», χρηματοδοτείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Τ. Π. & Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του ΥΠ.ΕΣ.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3 της διακήρυξης
Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος (Α/Α Συστήματος : 172516), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, ως εξής:
- ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 07.10.2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00:00
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 13.10.2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 07:00 π.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα
Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα τμήματα της σύμβασης. Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, που ορίζεται σε 4.170,00 €
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα (10) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου (http://www.dimosaristoteli.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2372 3 50108, 127, FAX 2372 0 23062, (Τ.Κ. 630 74 Αρναία Χαλκιδικής), αρμόδιοι υπάλληλοι Τμήματος Προμηθειών, για τεχνικές πληροφορίες στο τηλ. 2377 3 50012, FAX 2377 0 22414 (κ. Χατζηλίδης Κων/νος)
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ
Περίληψη της Διακήρυξης τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου στις έδρες των Δ.Ε., αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του (www.dimosaristoteli.gr)
Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις


Ιερισσός 16/09/2022 
Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη


ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Θ. ΒΑΛΙΑΝΟΣ