ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΜΕ 1/2022 για την πρόσληψη, με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά ενός (01) ατόμου με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «ΠΕ/ΤΕ Μουσικός- Καλλιτεχνικός/η Διευθυντής/τρια Μουσικής Σχολής» διάρκειας έως 9 μήνες