Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) μουσικών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Μουσικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2022
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Α. Π. Κ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ:
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά δώδεκα (12) μουσικών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών της Μουσικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου του
Δήμου Αριστοτέλη, που εδρεύει στην Αρναία και στην Ιερισσό Χαλκιδικής, και
συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης,
αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και
τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο
χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αριστοτέλη, στο ΚΕΠ
Ιερισσού, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου, www.dimosaristoteli.gr και του ΑΠΚ,
www.aristoteleia.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με
τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 19/09/2022 έως και 28/09/2022, είτε αυτοπροσώπως,
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα
......
γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2, ΙΕΡΙΣΣΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, Τ.Κ 63075, απευθύνοντάς την στην Γραμματεία, (τηλ. επικοινωνίας: 23770
21121, εργάσιμες ημέρες και ώρες).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην υπηρεσία μας στην
ανωτέρω διεύθυνση, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, www.dimosaristoteli.gr και
του ΑΠΚ, www.aristoteleia.gr.
Ο Πρόεδρος του ΑΠΚ
ΤΖΙΤΖΙΡΙΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ