Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά ενός (01) ατόμου για την κάλυψη αναγκών του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «ΠΕ/ΤΕ Μουσικός- Καλλιτεχνικός/η Διευθυντής/τρια Μουσικής Σχολής» συνολικής διάρκειας έως 9 μήνες