ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ: Υπαγωγή επιχείρησης στο Ν.429/1976 περί εποχικότητας ή Υποβολή δήλωσης αίτησης περί εποχικότητας επιχειρήσεων

Ενημερώνουμε τους Δημότες και κατοίκους του Δήμου Αριστοτέλη ότι, προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στη λήψη απόφασης περί του περιορισμού των τελών καθαριότητας και φωτισμού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου Αριστοτέλη, ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων-δηλώσεων αναφορικά με το χρόνο λειτουργίας των επιχειρήσεων που εντάσσονται στην κατηγορία αυτή. Οι υπόχρεοι-Νόμιμοι Εκπρόσωποι της επιχείρησης θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/1986, αναφορικά με το χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης, με βάση τα όσα αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν 429/76 και της Εγκυκλίου ΥΠΕΣ 78/71251/19-12-2007. Οι αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται προς το Γραφείο Εσόδων του Δήμου Αριστοτέλη, Τ.Κ. 630 75 Ιερισσός. Οι συγκεντρωθείσες αιτήσεις, αφού λάβουν την καταρχήν σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου της Κοινότητας εντός της οποίας δραστηριοποιούνται, ως όργανο έχον σαφέστερη εικόνα σχετικά με την εποχιακή λειτουργία κάθε επιχείρησης, θα παραπεμφθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα αποφανθεί τελικά. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις επί της διαδικασίας υπαγωγής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 23773 50031 και 23773 50009. Τονίζουμε ότι, ο λόγος της ενέργειας αυτής αφορά στον περιορισμό των τελών καθαριότητας και φωτισμού στις εν λόγω επιχειρήσεις, ανάλογα με το χρονικό διάστημα της λειτουργίας τους. Εφιστούμε την προσοχή, όπως οι δηλούσες επιχειρήσεις έχουν πραγματική και αποδεδειγμένη εποχιακή λειτουργία στην ολότητα των δραστηριοτήτων τους. Αιτήσεις θα υποβάλλονται έως 31 Οκτωβρίου 2022. Πέραν της εν λόγω ημερομηνίας αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές και οι επιχειρήσεις που δεν υπέβαλλαν αίτηση θα χρεώνονται τέλη καθαριότητας και φωτισμού για ολόκληρο το έτος.

Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Αριστοτέλη