Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης στην ειδικότητα ΥΕ Καθαριστές/τριες Σχολικών Μονάδων του Δήμου Αριστοτέλη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 14519/01-08-2022 (ΑΔΑ:ΨΞΒ9ΩΨ2-ΓΨΞ) Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023, ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΝΈΑ (9) ΑΤΌΜΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ-ΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΑΝΑΔΩΝ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΌ 02/08/2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 11/08/2022 ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: d.argyrou@dimosaristoteli.gr Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Θ. ΒΑΛΙΑΝΟΣ