Προκήρυξη για πρόσληψη προσωπικού Πολιτικής Προστασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου