Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων προσωπικού πολιτικής προστασίας του Δήμου Αριστοτέλη