ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Στυλιανός Θ. Βαλιάνος

Έχοντας υπόψη την 173/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,

     προκηρύσσει τη διενέργεια διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για χρονικό διάστημα 12 μηνών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Αριστοτέλη και των Νομικών του Προσώπων» και με κριτήριο κατακύρωσης:
- Για τα υγρά καύσιμα η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για το σύνολο των ειδών ανά ομάδα, βάσει τιμής, δηλαδή η χαμηλότερη τιμή η οποία εκφράζεται με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό %, υπολογιζόμενο στην τοπική μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτή διαμορφώνεται την ημέρα της παράδοσης με βάση το Δελτίο Τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Χαλκιδικής
Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% (αρ.63, Ν.4257/14)
- Για τα ελαιολιπαντικά η κατακύρωση θα γίνει σε προμηθευτή που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και συγκεκριμένα τη συνολικά χαμηλότερη προσφορά επί της συνολικής τιμής του προϋπολογισμού της αριθ. 04/2022 μελέτης
     Η προμήθεια αφορά στα παρακάτω είδη: CPV: 09134200-9 με τίτλο «Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ», CPV: 09132100-4 με τίτλο «Αμόλυβδη βενζίνη», CPV: 09135100-5 με τίτλο «Πετρέλαιο θέρμανσης» και CPV: 09211000 με τίτλο «Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 04/2022 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αριστοτέλη, συνολικού προϋπολογισμού 1.205.328,00 € με Φ.Π.Α. 24% (972.038,71 € + 233.289,29 € ο αναλογών ΦΠΑ), και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις των οικονομικών ετών 2022- 2023 του Δήμου Αριστοτέλη και των Νομικών του Προσώπων (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, και ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ)
     Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, ως εξής:
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: 20.06.2022
-   ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 163694
- ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 21.07.2022 ημέρα Πέμπτη ώρα 23:00:00
     Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
     Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, που ορίζεται σε ποσοστό 1% επί της συνολικής δαπάνης, χωρίς ΦΠΑ, όπως αυτή προκύπτει από τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που η προσφορά θα αφορά μέρος των υπό προμήθεια ειδών (μία ή περισσότερες ομάδες), η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 1% επί του αντίστοιχου αθροίσματος του προϋπολογισμού των προσφερόμενων ειδών, χωρίς ΦΠΑ
     Η δαπάνη χρηματοδοτείται κυρίως από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τους οικείους κωδικούς του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων οικ. έτους 2022 και ανάλογα του 2023
     Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και του ΚΗΜΔΗΣ. Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosaristoteli.gr)

     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2372 3 50108, 127, FAX 2372 0 23062, (Τ.Κ. 630 74 Αρναία Χαλκιδικής), αρμόδιοι υπάλληλοι Τμήματος Προμηθειών

 

     Ιερισσός 20/06/2022 
                                                                                                                     Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη


                                                                                                                     ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Θ. ΒΑΛΙΑΝΟΣ