Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με φανερές και προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση των Κ.Α.Π.Η του Δήμου Αριστοτέλη