Προσωρινός πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας των πενήντα τριών (53) υποψηφίων ΣΟΧ 1/2022