Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αιγιαλών του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ


Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον έως και τις 18 Μαϊου 2022 , προθεσμία πέντε (05) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 19 Μαϊου 2022, ημέρα Πέμπτη με ώρα λήξης προσέλευσης των ενδιαφερομένων  9.00 π.μ. ,και ώρα λήξης δημοπρασίας 11.00 π.μ. στο Δημαρχιακό  κατάστημα στην Ιερισσό.