ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ)

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ O Δήμος Αριστοτέλη προβαίνει σε δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προσφορών, στο πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης, για την υποχρεωτική (Ν. 489/76) ασφάλιση των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αριστοτέλη (για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών), όπως αναλυτικά περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 03/2022 οικονομοτεχνική μελέτη του Δήμου Αριστοτέλη. Ενδεικτικός προϋπολογισμός δαπάνης 20.000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων (περιλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεσης 1.850,00 €). Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί αυτός που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά). Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου (http://www.dimosaristoteli.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2372 0 50108, 50117 & 50127, FAX 2372 0 23062, (Τ.Κ. 630 74 Αρναία Χαλκιδικής), αρμόδιοι υπάλληλοι Τμήματος Προμηθειών (gr.proyp@dimosaristoteli.gr). Κωδικός CPV: 66514110-0 Χρόνος παράδοσης: Η ασφάλιση των οχημάτων θα καλύπτει χρονικό διάστημα 12 μηνών. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στην υπηρεσία τα ασφαλιστήρια συμβόλαια το αργότερο εντός 10 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δεκτοί γίνονται Ασφαλιστικές Εταιρείες & Ασφαλιστικά Πρακτορεία που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, δια των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων οι οποίοι θα υποβάλλουν και τα νόμιμα πιστοποιητικά εκπροσώπησης Η προσφερόμενη τιμή εκτός του καθαρού ασφαλίστρου θα περιέχει όλους τους νόμιμους φόρους και κρατήσεις (ασφαλίστρων, ταμείου εθνικής οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.), δικαίωμα συμβολαίου, επικουρικό κλπ.). Είναι αποδεκτό το κόστος ασφάλισης ανά όχημα να υπερβαίνει το ενδεικτικό κόστος του προϋπολογισμού για το όχημα αυτό, με την προϋπόθεση η προσφορά για το σύνολο των οχημάτων να μην υπερβαίνει το συνολικό προϋπολογισμό Εγγυήσεις δεν απαιτούνται. Ο μειοδότης υποχρεούται να ασφαλίσει τυχόν νέα οχήματα – μηχανήματα του Δήμου Αριστοτέλη που θα αποκτηθούν ή θα τεθούν σε κυκλοφορία στην διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου για το χρονικό διάστημα από της αναγγελίας προς αυτόν με έγγραφη βεβαίωση, μέχρι το τέλος της ασφαλιστικής περιόδου για όλες τις καλύψεις που θα του ζητηθούν, όπως και τυχόν επιπλέον επασφαλίσεις για όσα οχήματα κριθούν αναγκαίες, με ανάλογους όρους και τιμές ασφάλισης με την προσφορά του Ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι Για όλα τα οχήματα 1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 1.220.000,00 € 2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα ΚΑΦΑΛΑΙΑ: 1.220.000,00 € 3. Προσωπικό ατύχημα οδηγού ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 3.000,00 € 4. Προστασία Bonus Malus ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ και επιπλέον Για όλα τα οχήματα 1. Θραύση κρυστάλλων ΑΝΕΥ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ 1.200,00 € ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦ/ΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2. Φροντίδα ατυχήματος ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ 3. Πυρός και Τρομοκρατικές Ενέργειες ΩΣ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Επιπλέον, όπου ζητείται, για τα απορριμματοφόρα, πλυντήρια κάδων, καλαθοφόρα, φορτηγά και μηχανήματα έργου κατά την χρήση τους ως εργαλεία 1. Κάλυψη αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο για ποσό 75.000,00 € 2. Κάλυψη αστικής ευθύνης για υλικές ζημίες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο για ποσό 15.000,00 € Στην ασφάλιση των ανωτέρω οχημάτων δεν θα περιλαμβάνεται η ασφάλιση νομικής προστασίας, με την οποία εξασφαλίζεται, σε περίπτωση επελεύσεως του ασφαλιστικού κινδύνου, η κάλυψη των δικαστικών εξόδων ή και η ίδια η νομική –δικαστική και εξώδικη– εκπροσώπηση του ασφαλισμένου. Η αριθ. 03/2022 μελέτη και έντυπο οικονομικής προσφοράς επισυνάπτονται στην ιστοσελίδα του Δήμου (http://www.dimosaristoteli.gr). Κατάρτιση και υποβολή προσφορών Οι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλλουν την τεχνική και την οικονομική τους προσφορά σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο με συμπλήρωση αναλυτικού (ανά όχημα) τιμολογίου και τα λοιπά στοιχεία που ζητούνται, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω: ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: Επωνυμία: Διεύθυνση: Τηλ./ Fax: Εmail: καθώς επίσης να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο ή τη γραμματεία». Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει το σύνολο των οχημάτων που περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθ. 03/2022 οικονομοτεχνική μελέτη που συνέταξε η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αριστοτέλη Πίνακα Οχημάτων και όπου θα μνημονεύονται οι προσφερόμενες καλύψεις για κάθε κατηγορία οχημάτων. Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης. Η τιμή προσφοράς θα υπολογισθεί με βάση το ισχύον Bonus-Malus και θα αναγραφεί αριθμητικά και ανά όχημα. Η κατηγορία Bonus-Malus που ανήκει το κάθε όχημα θα ορισθεί από το ιστορικό ζημιών των αρχείων της Υ.Σ.Α.Ε. Στην τελική πρόταση να υπολογισθεί και η έκπτωση λόγω Ο.Τ.Α. Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν γραπτές, στις οποίες θα προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. Στον φάκελο, εκτός από την Τεχνική και την Οικονομική προσφορά (για την οποία επισυνάπτεται στην ιστοσελίδα του Δήμου σχετικό έντυπο), θα περιέχεται : 1. Φορολογική ενημερότητα εκτός είσπραξης 2. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε δημοπρασίες 3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του) Ως προς την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου ισχύουν τα ακόλουθα (άρθρο 73 παρ. 1 Ν. 4412/2016): Η υποχρέωση αποκλεισμού του προσφέροντα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω προσφέροντα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Πρακτικό ορισμού νομίμου εκπροσώπου- ΓΕΜΗ και επιπλέον επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, τα εξής στοιχεία : ● ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ που χορηγείται από την Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζα της Ελλάδας, η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή δυνάμει του άρθρου 3 παρ. 10 του Ν.4364/16 (ΦΕΚ 13 Α/05-02-2016). ● Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι δε συντρέχουν λόγοι σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν 4412/16. ● Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 73 & 74 του Ν4412/16. ● Δήλωση ότι οι τιμές προσφοράς τους θα είναι σταθερές ως την ολοκλήρωση των εργασιών. ● Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος συμμετέχει στο όνομα και για λογαριασμό κάποιας ασφαλιστικής εταιρίας, δηλαδή ως διαμεσολαβούν πρόσωπο (πράκτορας, μεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων, κλπ) –και προκειμένου αφενός να διασφαλιστεί ότι η συμμετοχή του υποψηφίου αναδόχου δεσμεύει πράγματι την ασφαλιστική επιχείρηση και αφετέρου για να αποκλειστεί η περίπτωση υποβολής περισσότερων της μιας προσφοράς από την ίδια ασφαλιστική επιχείρηση- , τότε προσκομίζει υποχρεωτικά και τα εξής : Α) Για τον ίδιο : α) αντίγραφο της Σύμβασης μεταξύ εκείνου και της ασφαλιστικής εταιρίας (Σύμβαση Πρακτόρευσης, κλπ), και β) υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνει για λογαριασμό ποιας ή ποιων ασφαλιστικών εταιρειών διαμεσολαβεί. Β) Για την εταιρία : έγγραφη και αρμοδίως ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση της εταιρίας, στην οποία εκείνη τα εξής : α) ότι είναι εν γνώσει της συγκεκριμένης Διακήρυξης και όλων των όρων της και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, β) ότι γνωρίζει την συμμετοχή του υποψηφίου αναδόχου και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τη συμμετοχή αυτή ως κατ’ εξουσιοδότησή της και για λογαριασμό της, γ) ότι δεσμεύεται για την ανεπιφύλακτα ασφάλιση όλων ανεξαιρέτως των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου που συμπεριλαμβάνονται στη Διακήρυξη και μάλιστα των μηχανημάτων έργου τόσο ως οχημάτων όσο και ως εργαλείων, και δ) ότι στην προσφορά δεν υπάρχει οποιοσδήποτε όρος περί απαλλαγής της από οποιοδήποτε σκοπό. Οι προσφορές υποβάλλονται σε φάκελο μέχρι και την 13-05-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Αριστοτέλη (δ/νση: Αγίου Όρους 2, Τ.Κ. 630 75 Ιερισσός Χαλκιδικής). Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ως άνω διεύθυνση: 1. Προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους 2. Ταχυδρομικώς (ημερομηνία σφραγίδας Ταχυδρομείου) Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και θα φέρει κωδικό ΑΔΑΜ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αριστοτέλη: https://www.dimosaristoteli.gr.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Αριστείδης Δαβίλλας