ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους

ΑΔΑ: 94Δ8ΩΨ2-3ΣΒ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                 
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ                                                  ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :  6545

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Στυλιανός Θ. Βαλιάνος

Έχοντας υπόψη την 82/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας: "ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ", για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης, με προϋπολογισμό δαπάνης 524.741,06 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και συνολικό προϋπολογισμό έργου (περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) 650.678,91 Ευρώ και σύμφωνα με τους όρους της με αριθ. 5/2022 Μελέτης του Δήμου
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου (http://www.dimosaristoteli.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2372 3 50108, 127, FAX 2372 0 23062, (Τ.Κ. 630 74 Αρναία Χαλκιδικής), αρμόδιοι υπάλληλοι Τμήματος Προμηθειών. Για τεχνικές πληροφορίες στο τηλ. 2372 3 500116, FAX 2377 0 23062 (κ. Βέλλιου Όλγα)
Η παροχή της υπηρεσίας αφορά την αποκομιδή αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων της παραλιακής ζώνης του Δήμου Αριστοτέλη, όπως περιγράφεται στην με αριθ. 5/2022 Μελέτη του Δήμου (CPV: 90511200-4)
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι εργολάβοι θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση ποιότητας εργασιών και φυσικά τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό (τουλάχιστον έξη απορριμματοφόρα για αστικά σύμμεικτα απορρίμματα, με κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EURO 3 και ένα ειδικό όχημα πλύσης κάδων απορριμμάτων (καδοπλυντήριο), όπως αναφέρεται στην τεχνική έκθεση) και εξειδικευμένο προσωπικό (για κάθε απορριμματοφόρο όχημα θα απασχολούνται ένας οδηγός και δύο εργάτες), προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στο έργο. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3 της διακήρυξης
Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, ως εξής:
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: 13.04.2022
-  ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 13.05.2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00:00
-  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 19.05.2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 07:00 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για ένα (1) έτος.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της καθαρής προϋπολογισθείσης δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι  10.494,82 Ευρώ  και πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Προδικαστική προσφυγή κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής μπορεί να ασκείται ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το Ν.4412/2016. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης.
Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 13/04/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.
Περίληψη της Διακήρυξης τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου στις έδρες των Δ.Ε., αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του (www.dimosaristoteli.gr).

Ιερισσός 13/04/2022 
Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη


ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Θ. ΒΑΛΙΑΝΟΣ