ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΕΤΟΥΣ 2022» για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών

ΑΔΑ: ΨΨ32ΩΨ2-Υ6Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                 
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ                                                                      ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 6643


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Στυλιανός Θ. Βαλιάνος

Έχοντας υπόψη την 83/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών, όπως αυτές αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 02/2022 Μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αριστοτέλη για την ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΕΤΟΥΣ 2022, για χρονικό διάστημα 4 μηνών από την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών, εκτιμώμενης αξίας σύμβασης  98.550,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 24 %
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου (http://www.dimosaristoteli.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2372 3 50108, 50127, FAX 2372 0 23062, (Τ.Κ. 630 74 Αρναία Χαλκιδικής), αρμόδιοι υπάλληλοι Τμήματος Προμηθειών.
Ο διαγωνισμός αφορά την ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Αριστοτέλη για  το  έτος 2022 (01.06 – 30.09.22), οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες λουτρικές εγκαταστάσεις από την αρμόδια επιτροπή και επιβάλλεται η επιτήρησή τους από ναυαγοσώστες (CPV: 92332000-7). Οι παραλίες είναι :
• Παραλία Ιερισσού (έμπροσθεν καταστήματος “ΚΟΛΑΤΣΙ” (ένας ναυαγοσώστης)
• Παραλία Αλυκές Αμμουλιανής (ένας ναυαγοσώστης)
• Παραλία Ολυμπιάδας (ένας ναυαγοσώστης)
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3 της διακήρυξης
Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, ως εξής:
- ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 04.05.2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00:00
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 10.05.2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 07:00 π.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί της καθαρής προϋπολογισθείσης δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι 794,76 € και πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Προδικαστική προσφυγή κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής μπορεί να ασκείται ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.
Περίληψη της Διακήρυξης τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου στις έδρες των 3 Δ.Ε., αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosaristoteli.gr).

Ιερισσός  14/04/2022 
Ο Δήμαρχος

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Θ. ΒΑΛΙΑΝΟΣ