ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας
για την εκμίσθωση αιγιαλών του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον έως και τις 12-04-2022 , προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 13 Απριλίου 2022  ημέρα Τετάρτη με ώρα λήξης προσέλευσης των ενδιαφερομένων 09.00  και ώρα λήξης της δημοπρασίας 11.00 στο Δημαρχιακό  κατάστημα στην Ιερισσό.
Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ
1 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 10.08τ.μ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ(καντίνα) Μονοετής σύμβαση έως 31-12-2022 1.000 ευρώ
2 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 500τ.μ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ(ξαπλώστρες-ομπρέλες) Μονοετής σύμβαση έως 31-12-2022 5.000 ευρώ
3 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 500 τ.μ. ΔΕΒΕΛΙΚΙ ΓΟΜΑΤΙ (ξαπλώστρες-ομπρέλες) Μονοετής σύμβαση έως 31-12-2022 5.000 ευρώ
4 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 10.04τ.μ. ΔΕΒΕΛΙΚΙ ΓΟΜΑΤΙ (καντίνα) Μονοετής σύμβαση έως 31-12-2022 1.000 ευρώ
5 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 500τ.μ. ΧΙΛΙΑΔΟΥ ΓΟΜΑΤΙ(ξαπλώστρες-ομπρέλες) Μονοετής σύμβαση έως 31-12-2022 5.000 ευρώ
6 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 10.08τ.μ. ΧΙΛΙΑΔΟΥ ΓΟΜΑΤΙ(καντίνα) Μονοετής σύμβαση έως 31-12-2022 1.000 ευρώ
7 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 500τ.μ. ΠΥΡΓΟΣ ΓΟΜΑΤΙ(ξαπλώστρες-ομπρέλες) Μονοετής σύμβαση έως 31-12-2022 5.000 ευρώ
8 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 10.31τ.μ. ΠΥΡΓΟΣ ΓΟΜΑΤΙ(καντίνα) Μονοετής σύμβαση έως 31-12-2022 1.000 ευρώ
9 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 49,60τ.μ. ΓΟΥΡΓΟΥΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ (μη μηχανικά θαλάσσια μέσα αναψυχής) Μονοετής σύμβαση έως 31-12-2022 1.000 ευρώ
10 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 100τ.μ. ΤΡΑΝΟ ΛΙΒΑΔΙ (θαλάσσια μέσα αναψυχής θαλάσσιο πάρκο) Μονοετής σύμβαση έως 31-12-2022 1.000 ευρώ
11 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 500 τ.μ ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ (ξαπλώστρες-ομπρέλες) Μονοετής σύμβαση έως 31-12-2022 5.000 ευρώ
12 ΑΙΓΙΑΛΟΣ
499,07 τ.μ ΔΡΕΝΙΑ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ (ξαπλώστρες-ομπρέλες) Μονοετής σύμβαση έως 31-12-2022 5.989 ευρώ
13 ΑΙΓΙΑΛΟΣ
500 τ.μ ΑΚΤΗ ΠΥΡΓΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ
(ξαπλώστρες-ομπρέλες) Μονοετής σύμβαση έως 31-12-2022 5.000 ευρώ
14 ΑΙΓΙΑΛΟΣ
24 τ.μ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΙ
(ξαπλώστρες-ομπρέλες) Μονοετής σύμβαση έως 31-12-2022 240 ευρώ
15 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 500 τ.μ. ΤΡΑΝΟ ΛΙΒΑΔΙ ΙΕΡΙΣΣΟΥ (ξαπλώστρες-ομπρέλες)  Μονοετής σύμβαση έως 31-12-2022 5.000 ευρώ
16 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 15 τ.μ. ΤΡΑΝΟ ΛΙΒΑΔΙ ΙΕΡΙΣΣΟΥ (καντίνα) Μονοετής σύμβαση έως 31-12-2022 1.000 ευρώ
17 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 138 τ.μ. ΤΡΑΝΟ ΛΙΒΑΔΙ ΙΕΡΙΣΣΟΥ (τραπεζοκαθίσματα) Μονοετής σύμβαση έως 31-12-2022 1.380 ευρώ
18 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 50 τ.μ. ΤΡΑΝΟ ΛΙΒΑΔΙ ΙΕΡΙΣΣΟΥ (θαλάσσια μέσα αναψυχής) Μονοετής σύμβαση έως 31-12-2022 1.000 ευρώ
19 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 500 τ.μ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΙ (ξαπλώστρες-ομπρέλες) Μονοετής σύμβαση έως 31-12-2022 5.000 ευρώ
20 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 15 τ.μ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΙ (καντίνα) Μονοετής σύμβαση έως 31-12-2022 1.000 ευρώ
21 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 137,79 τ.μ. ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ(ξαπλώστρες-ομπρέλες) Μονοετής σύμβαση έως 31-12-2022 1.654
22 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 15 τ.μ. ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ (καντίνα) Μονοετής σύμβαση έως 31-12-2022 1.000 ευρώ
23 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 15 τ.μ. ΤΡΑΝΟ ΛΙΒΑΔΙ 2 ΙΕΡΙΣΣΟΥ (καντίνα) Μονοετής σύμβαση έως 31-12-2022 1.000 ευρώ
24 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 500τ.μ. ΤΡΑΝΟ ΛΙΒΑΔΙ 2 ΙΕΡΙΣΣΟΥ(ξαπλώστρες-ομπρέλες)  Μονοετής σύμβαση έως 31-12-2022 5.000 ευρώ
25 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 100 τ.μ. ΤΡΑΝΟ ΛΙΒΑΔΙ 2 ΙΕΡΙΣΣΟΥ (τραπεζοκαθίσματα) Μονοετής σύμβαση έως 31-12-2022 1000 ευρώ

 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:
1)Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας συμμετέχοντος, εγγυητή και τυχόν εκπροσώπου.
2)Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο όταν πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου φυσικού προσώπου
3)Σε περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου τα καταστατικό και τροποποιήσεις αυτού καθώς και πιστοποιητικό από την αρμόδια υπηρεσία που να προκύπτει το καταστατικό και όλες οι τροποποιήσεις του.
Αν πρόκειται για Α.Ε. απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. για συμμετοχή στη δημοπρασία και ορισμός προσώπου που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά καθώς και αντίκλητος με πλήρη στοιχεία ταυτότητας και διεύθυνσης που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με την παρούσα.
4)Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας ίσης προς το 10% του οριζόμενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου κατώτερης προσφοράς, η οποία μετά τη λήξη της δημοπρασίας θα επιστραφεί στους διαγωνιζόμενους , εκτός του τελευταίου πλειοδότη που θα παραμείνει στην υπηρεσία του Δήμου Αριστοτέλη μέχρι κατακυρώσεως της δημοπρασίας, οπότε θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας ίσης προς το 10% επί του επιτευχθησομένου μισθώματος, η οποία θα επιστραφεί μετά την λήξη της σύμβασης.
5) Υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσέλθει στην σύνταξη του μισθωτηρίου συμβολαίου μέσα σε 10 μέρες από την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και ότι κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή ίση με το ποσό 10%του κατακυρωθέντος μισθώματος ως προκαταβολή, για την τήρηση των συμφωνηθέντων , διαφορετικά η κατατεθείσα εγγυητική συμμετοχής καταπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του Δήμου.
6)Βεβαίωση από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής (από οποιαδήποτε αιτία) του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους , αν είναι εταιρεία προσωπική καθώς  και Υπεύθυνη Δήλωση των εταίρων μη συμμετοχής σε άλλη εταιρεία οποιασδήποτε νομικής μορφής η οποία έχει οφειλές προς τον Δήμο Αριστοτέλη)
7)Βεβαίωση από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής (από οποιαδήποτε αιτία) του ΕΓΓΥΗΤΗ και Υπεύθυνη Δήλωση μη συμμετοχής του σε άλλη εταιρεία οποιασδήποτε νομικής μορφής η οποία έχει οφειλές προς τον Δήμο Αριστοτέλη
8)Φορολογική ενημερότητα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας(Δ.Ο.Υ.) για χρέη προς το δημόσιο του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους , αν είναι εταιρεία προσωπική) καθώς  και του ΕΓΓΥΗΤΗ
9)Βεβαίωση περί μη οφειλής (ασφαλιστική ενημερότητα) του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ από το ΙΚΑ καθώς και τον ασφαλιστικό φορέα που είναι ασφαλισμένος (ο συμμετέχων) .Σε αντίθετη περίπτωση (δηλαδή μη ύπαρξη άλλου ασφαλιστικού φορέα ) αυτό θα βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.
10)Πιστοποιητικό περί μη λύσεως και πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο (αν πρόκειται για εταιρεία).
11)Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας και της αρ. ΚΥΑ 47458ΕΞ/15-5-2020 και των τροποποιήσεων αυτής.
Επίσης θα δηλώνεται ότι επισκέφθηκε το μίσθιο πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, το εξέτασε επισταμένως, διαπίστωσε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και στη θέση που βρίσκεται και το έκρινε κατάλληλο για την χρήση για την οποία το προορίζει και ότι άνευ ουδεμίας επιφυλάξεως θα το παραλάβει εφόσον κατακυρωθεί εις αυτόν, στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται .Επίσης για θαλάσσια μέσα αναψυχής υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρετε ότι πληρούνται όλοι οι νόμοι και οι περιορισμοί του Γενικού Κανονισμού Λιμένα όπως αυτός ισχύει.
12)Αντίγραφο (επικυρωμένο) της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της Ε.Ε. ή άδεια διαμονής εάν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε.
13)Έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001, όπως κάθε φορά ισχύει, χρήσεις, προκειμένου να του επιτραπεί παραχώρηση των χώρων του άρθρου 1 της παρούσης (Όσοι εκ των συμμετεχόντων δεν προσκομίσουν το ανωτέρω έγγραφο τη μέρα της δημοπρασίας, θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι θα το προσκομίσουν με την υπογραφή της σύμβασης).

Πληροφορίες και αντίγραφο της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο της Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Αριστοτέλη. Αρμόδια υπάλληλος: Καραβασίλη Ελένη Διεύθυνση: Ιερισσός Χαλκιδικής Τηλέφωνο: 2377350010.
                                                                                      

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΛΙΑΝΟΣ