ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Στυλιανός Θ. Βαλιάνος

Έχοντας υπόψη την 380/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της προσφοράς, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022», εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 37.731,51 Ευρώ με Φ.Π.Α. 13%
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου (http://www.dimosaristoteli.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2372 3 50108, 127, FAX 2372 0 23062, (Τ.Κ. 630 74 Αρναία Χαλκιδικής), αρμόδιοι υπάλληλοι Τμήματος Προμηθειών (e-mail: gr.proyp@dimosaristoteli.gr)
Η προμήθεια ενδεικτικά αφορά συνολικά 35.904 λίτρα (έως 136 ημερησίως) φρέσκου γάλακτος (για παροχή 1 λίτρου ημερησίως σε κάθε δικαιούχο) από 03/01/2022 έως 31/12/2022 (CPV: 03333000-4).
Από τις παραπάνω ποσότητες, συνολικά 16.104 λίτρα (έως 61 ημερησίως) θα παραδίδονται στην Ιερισσό (έδρα της Δημοτικής Ενότητας Σταγείρων – Ακάνθου), συνολικά 13.728 λίτρα (έως 52 ημερησίως) θα παραδίδονται στην Αρναία (έδρα της Δημοτικής Ενότητας Αρναίας) και συνολικά 6.072 λίτρα (έως 23 ημερησίως) θα παραδίδονται στην Μεγάλη Παναγία (έδρα της Δημοτικής Ενότητας Παναγίας)
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3 της διακήρυξης
Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΟΧΙ
Η προμήθεια γάλακτος θα περιλαμβάνει κυτία σε αδιαφανή συσκευασία του 1 lit πλήρους παστεριωμένου γάλακτος, με πώμα για την καλύτερη ροή του, χωρίς συντηρητικά, σύμφωνα με τους αγορανομικούς και υγειονομικούς όρους που αφορούν ποιότητα συσκευασίας και διαδικασία μεταφοράς
Η παράδοση του γάλακτος θα γίνεται σε χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Αριστοτέλη (Ιερισσό, Αρναία και Μεγάλη Παναγία) του Νομού Χαλκιδικής
Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, ως εξής:
- ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 25.11.2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00:00
-  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 01.12.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 07:00 π.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί της καθαρής προϋπολογισθείσης δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι 333,91 € και πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριών (3) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ
Προδικαστική προσφυγή κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής μπορεί να ασκείται ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης
Περίληψη της Διακήρυξης τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου στις έδρες των Δ.Ε., αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του (www.dimosaristoteli.gr)
Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

 

     Ιερισσός 02/11/2021 
                                                                                                                     Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη


                                                                                                                     ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Θ. ΒΑΛΙΑΝΟΣ