ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Στυλιανός Θ. Βαλιάνος

Έχοντας υπόψη την 345/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της προσφοράς, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ», όπως αναλυτικά αναφέρονται στην αριθ. 10/2019 Μελέτη, ενδεικτικού προϋπολογισμού 73.222,00 Ευρώ (59.050,00 € + 14.172,00 € ο αναλογών ΦΠΑ 24%)
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου (http://www.dimosaristoteli.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2372 3 50108, 127, FAX 2372 0 23062, (Τ.Κ. 630 74 Αρναία Χαλκιδικής), αρμόδιοι υπάλληλοι Τμήματος Προμηθειών (e-mail: gr.proyp@dimosaristoteli.gr), για τεχνικές πληροφορίες στο τηλ. 2372 3 50210, FAX 2372 0 31777 (κ. Κολιώτσας Παύλος)
Η Σύμβαση αφορά την  προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού στις πέντε (5) Παιδικές Χαρές του Δήμου Αριστοτέλη με κύριο στόχο την βελτίωση του εξοπλισμού και την αναβάθμισή τους σε ένα περιβάλλον εύχρηστο, ευχάριστο και ασφαλές με συνέπεια την αύξηση της βιωσιμότητάς τους, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αριθ. 10/2019 μελέτη [(CPV) : 34928400-2]
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3 της διακήρυξης
Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, ως εξής:
- ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 01.11.2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00:00
-  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 05.11.2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00 π.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της καθαρής προϋπολογισθείσης δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι 1.181,00 € πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ του Υπ. Περ/λοντος & Ενέργειας (Αρ. Απόφασης 163.6.4/2019) με το ποσό των 51.255,40 € και το υπολειπόμενο ποσό των 21.966,60 από ιδίους πόρους
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ
Περίληψη της Διακήρυξης τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου στις έδρες των Δ.Ε., αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του (www.dimosaristoteli.gr)
Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Ιερισσός 12/10/2021 

 Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Θ. ΒΑΛΙΑΝΟΣ