Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου με τίτλο: ΣΑΕ055 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Κ. ΜΕΓ/ΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

H Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αριστοτέλη, προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) όπως τροποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΣΑΕ 055 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ. ΥΠΟΕΡΓΟ 3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΥΠΟΕΡΓΟ 3γ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ-ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΟΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ», με προϋπολογισμό 53.276,94 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά), χωρίς Φ.Π.Α.

1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αριστοτέλη(www.dimosaristoteli.gr). Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
3. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα: 24/09/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών : 30/09/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.
Η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μπορεί να μετατεθεί σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, αν για λόγους ανωτέρας βίας δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, μετά από απόφαση της αναθέτουσας αρχής που κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία.
4. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και συμπληρώνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/2016, όπως τροποιήθηκε από το άρθρο 37 ΤΟΥ Ν.4782/2021 (επιμέρους ποσοστά έκπτωσης).
5. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
6. Ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  είναι εννέα  (9) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
7. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ,  όπως ειδικότερα περιγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους  1.065,54ευρώ με ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
9. Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου είναι Έξι (6) Ημερολογιακοί Μήνες.
10. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ ΣΑΕ 055.
11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αριστοτέλη.


Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη
Στυλιανός Βαλιάνος