ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Ο Δήμος Αριστοτέλη Χαλκιδικής
Έχοντας υπόψη,
1. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α).
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένη Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4745/2020/06-11-2020 (ΦΕΚ 214 Α).
5. Την με αρ. 238/2020 (ΑΔΑ:Ω6Τ1ΩΨ2-ΨΩΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την «πρόσληψη προσωπικού έως 28/02/2021 Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως οχτώ μήνες λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4745/2020».
6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 22566/1212/02-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Αριστοτέλη με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων και μετάβαση αρμοδιοτήτων».
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την άμεση λήψη προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής Δημόσιας υγείας εξαιτίας της πανδημίας από τον
CΟVID-19, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
101
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΙΕΡΙΣΣΟΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
8 μήνες
4
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
101
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.2 του Ν. 2527/97
Οι υποψήφιοι της παραπάνω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 και γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, και ομογενείς εξ Αιγύπτου χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958, ως ισχύει).
2. Να έχουν υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης, να μην ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19 σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ.8030 (ΦΕΚ 928/τ.Β΄/18-03-2020) εγκύκλιο καθώς και να μην ανήκουν
στις ομάδες που δικαιούνται άδεια ειδικού σκοπού σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.787.
3. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας).
4. Κατά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων να κατέχουν τα υποχρεωτικά τυπικά προσόντα πρόσληψης καθώς και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των τίτλων σπουδών τους εφόσον έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει μαζί με την αίτησή τους να επισυνάψουν:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου τους (όταν πρόκειται για αλλοδαπούς).
2. Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου)
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4. Βεβαίωση ΑΦΜ.
5. Βεβαίωση ΑΜΚΑ.
6. Βεβαίωση απογραφής άμεσα ασφαλισμένου (ΙΚΑ)
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης θα γίνει στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αριστοτέλη.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, και να την υποβάλλουν μαζί με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail d.argyrou@dimosaristoteli.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις και δικαιολογητικά) υπόψη κας Αργυρού Δέσποινας (τηλ. επικοινωνίας: 2372350104) μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών και ειδικότερα από 18/12/2020 έως και 22/12/2020.
ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Ο Αντιδήμαρχος Αριστοτέλη
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ