Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου για το Νηπιαγωγείο Μ. Παναγίας

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αριστοτέλη, έχοντας υπόψη:
• Τις παρ.3 και 4 του άρ. 45 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57Α/23.3.1999)
• Την παρ. 45 άρ. 14 Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 α /14.3.2000)
• Την αρ. παρ. 2515/5/13 στ/15.9.1997 ΚΥΑ (ΦΕΚ 839 Β/19.9.97) ( η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την ΑΠ 2515/5/13/16.10.1997 (ΦΕΚ 967Β/29.10.1997)
• Την αρ. 32633/29.9.2000/ΥΑ
• Την με αρ. πρ. Φ.11.1/564/Γ1598/25.6.1999 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
• Την αριθμό   43 /2019 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αριστοτέλη (ΑΔΑ ΩΦΑ8ΟΚΞΖ-2Λ5)
Προκηρύσσει
Την πλήρωση μιας θέσης εθελοντή σχολικού τροχονόμου στο Νηπιαγωγείο Μ. Παναγίας, η θητεία του οποίου ορίζεται για το  σχολικό έτος 2020-2021.
Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο άνω των 18 ετών, αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και στις υποχρεώσεις του.
Οι ώρες απασχόλησής του είναι:
• Από τις 7:45 έως 8:15 το πρωί
• Από 13:00 έως 13:30 το μεσημέρι.
Οι ώρες αυτές, που αφορούν την προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών στο σχολείο, μπορεί να αναπροσαρμοστούν όταν παραστεί ανάγκη, έπειτα από υπόδειξη του Διευθυντή του σχολείου.
Στον εθελοντή σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική Επιτροπή μηνιαία αποζημίωση ύψους 176 ευρώ (για τον μήνα Ιούνιο η αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 88,00 ευρώ) για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, από σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.
Ο εθελοντής τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα «STOP» και φορά γιλέκο χρώματος κίτρινου. Στην εμπρόσθια και οπίσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές, με κεφαλαία γράμματα, ανεξίτηλου μαύρου χρώματος η φράση «ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ». Το γιλέκο και οι πινακίδες χορηγούνται από το σχολείο.
Το άτομο που θα επιλεγεί θα ασκήσει τα καθήκοντά του αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα.
Η επιτροπή που θα εξετάσει τις αιτήσεις και θα συντάξει το σχετικό πρακτικό θα είναι σύμφωνα με αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. (πρώην ΥΠ.Ε.Π.Θ.) και θα αποτελείται από την
• Προϊσταμένη της σχολικής μονάδας, Πρόεδρο.
• Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, μέλος και
• Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, μέλος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από 23/07/2020 μέχρι και 31/07/2020  στο Δημοτικό κατάστημα Αρναίας, προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:
• Αίτηση
• Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
• Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
• Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού 2019
• Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
Μοριοδοτούμενα δικαιολογητικά:
• Εντοπιότητα
• Σχέση με τη σχολική κοινότητα
• Κοινωνικά κριτήρια
Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ