Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιτυχόντων αναφορικά με την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΠΕ ΙΔΟΧ της υπ. αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 (ΑΔΑ:Ω8Ε0ΩΨ2-Ο5Μ)