Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΠΕ ΙΔΟΧ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2020 (ΑΔΑ:Ω8Ε0ΩΨ2-Ο5Μ)

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ,  ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
1) ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 65 ΕΤΩΝ.
ΥΠΟΒΟΛΗ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΌ 11/04/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 21/04/2020  ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΣΤΟ EMAIL d.argyrou@dimosaristoteli.gr

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι.ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ