Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για χρονικό διάστημα 12 μηνών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Στυλιανός Θ. Βαλιάνος

Έχοντας υπόψη την 20/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για χρονικό διάστημα 12 μηνών για τις ανάγκες του Δήμου Αριστοτέλη και των Νομικών του Προσώπων» και με κριτήριο κατακύρωσης:

- Για τα υγρά καύσιμα η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, δηλαδή η χαμηλότερη τιμή η οποία εκφράζεται με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό %, υπολογιζόμενο στην τοπική μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτή διαμορφώνεται την ημέρα της παράδοσης με βάση τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πιστοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. Χαλκιδικής.

Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% (αρ.63, Ν.4257/14).

- Για τα ελαιολιπαντικά η κατακύρωση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές)  που θα προσφέρουν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και συγκεκριμένα τη συνολικά χαμηλότερη προσφορά επί της συνολικής τιμής του προϋπολογισμού της μελέτης.

Η  αξία της σύμβασης εκτιμάται στο ποσό των 835.125,00 € με το Φ.Π.Α..

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ.

Ταχ. Δ/νση : 630 75 ΙΕΡΙΣΣΟΣ

Τηλ. : 2377 3 50000

Telefax : 2377 0 22414

E-mail : gr.proyp@dimosaristoteli.gr

Ιστοσελίδα : www.dimosaristoteli.gr

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου (http://www.dimosaristoteli.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2372 3 50108, 127, FAX 2372 0 23062, (Τ.Κ. 630 74 Αρναία Χαλκιδικής), αρμόδιοι υπάλληλοι Τμήματος Προμηθειών. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

 

3. Κωδικοί CPV: 09135100-5, 09134200-9, 09132100-4, 09211600-7

 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL527

 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Οι επιμέρους ανάγκες των φορέων, όπως αποτυπώθηκαν από τα αντίστοιχα αιτήματά τους, έχουν ως εξής :

 

ΟΜΑΔΑ Α’ - ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

                     Πετρέλαιο Diesel Κίνησης : 326.900 lt

                     Βενζίνη Αμόλυβδη : 28.700 lt

                     Πετρέλαιο Diesel Θέρμανσης : 56.000 lt

                     Ελαιολιπαντικά : 9.800 lt

                     Εκτιμώμενης αξίας σύμβασης ποσού 629.050,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α.

 

ΟΜΑΔΑ Β’-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

                     Βενζίνη Αμόλυβδη : 4.300 lt

                     Πετρέλαιο Diesel Θέρμανσης : 38.000 lt

                     Εκτιμώμενης αξίας σύμβασης ποσού 49.100,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α.

 

ΟΜΑΔΑ Γ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

                    Βενζίνη Αμόλυβδη : 3.420 lt

                    Πετρέλαιο Diesel Θέρμανσης : 4.095 lt

                    Εκτιμώμενης αξίας σύμβασης ποσού 10.000,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α.

 

ΟΜΑΔΑ Δ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

                    Πετρέλαιο Diesel Κίνησης : 1.350 lt

                    Βενζίνη Αμόλυβδη :   500 lt

                    Πετρέλαιο Diesel Θέρμανσης : 1.500 lt

                    Εκτιμώμενης αξίας σύμβασης ποσού 4.525,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α.

 

ΟΜΑΔΑ Ε’ -  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

                    Πετρέλαιο Diesel Θέρμανσης : 81.000 lt

                    Εκτιμώμενης αξίας σύμβασης ποσού 89.100,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α.

 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ’ - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

                     Πετρέλαιο Diesel Θέρμανσης : 48.500 lt

                    Εκτιμώμενης αξίας σύμβασης ποσού 53.350,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α.

 

Ο κάθε φορέας αποτελεί μία ξεχωριστή ΟΜΑΔΑ. Όλα τα είδη και οι ποσότητες της κάθε ομάδας ξεχωριστά περιγράφονται αναλυτικά στην αριθ. 01/2020 μελέτη της προμήθειας.

 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

 

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η ισχύς της Σύμβασης θα είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της. Θα είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης έως και δύο μήνες από την καταληκτική ημερομηνία.

 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας και πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 73-75 του Ν. 4412/2016. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 8 της διακήρυξης.

 

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά ηλεκτρονικά για μία ή περισσότερες ΟΜΑΔΕΣ της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα της κάθε ομάδας, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην αριθ. 01/2020 μελέτη.

 

10. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στον διαγωνισμό, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του Ν.4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

 

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, ως εξής:

- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: 04.03.2020.

- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 13.03.2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 00:01:00.

- ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 06.04.2020 ημέρα Δευτέρα ώρα 15:00:00.

-  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα 10.04.2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 π.μ..

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

 

12. Εγγυήσεις: Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, που ορίζεται σε ποσοστό 1% επί της συνολικής δαπάνης, χωρίς ΦΠΑ, όπως αυτή προκύπτει από τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που η προσφορά θα αφορά μέρος των υπό προμήθεια ειδών (μία ή περισσότερες ομάδες), η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 1% επί του αντίστοιχου αθροίσματος του προϋπολογισμού των προσφερόμενων ειδών, χωρίς ΦΠΑ. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ..

 

13. Χρόνος ισχύος προσφορών: Για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

 

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

 

15. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τους οικείους κωδικούς του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων οικ. έτους 2020 και ανάλογα του 2021.

 

16. Προδικαστικές προσφορές: Άσκηση προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016. Βλ. σχετικά: Άρθρο 18 της διακήρυξης.

 

17. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 04/03/2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.

Περίληψη της Διακήρυξης αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosaristoteli.gr), τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου στις έδρες των 3 Δ.Ε..

Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Ιερισσός 04/03/2020

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Θ. ΒΑΛΙΑΝΟΣ