ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

---------------------------------------

 

Ο Δήμος Αριστοτέλη προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης προσφορά και από πλευράς βέλτιστης σχέσης Ποιότητας – Τιμής, μεταξύ όσων πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και της διακήρυξης, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147).

 

Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, προκύπτει από την εξοικονόμηση της Ενεργειακής Κατανάλωσης στη διάρκεια των 12 ετών και ανέρχεται στο ποσό των 5.519.325,32 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 4.451.068,81 € - ΦΠΑ: 1.068.256,51 €). Το σύνολο της προσδιοριζόμενης δαπάνης για την αποπληρωμή της Ενεργειακής Αναβάθμισης, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου στο Κ.Α. 20.6142.01 και καλύπτεται απολύτως από τα εφαρμοζόμενα Τέλη Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 03-02-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 π.μ.

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 07-02-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

      

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση Ενώσεων Οικονομικών Φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι Ενώσεις Οικονομικών Φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ωστόσο, σε περίπτωση που το αντικείμενο της παρούσας κατακυρωθεί, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την Ένωση να περιβληθεί ορισμένης νομικής μορφής.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από Ένωση Οικονομικών Φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 

Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

 

Οι Οικονομικοί Φορείς οφείλουν να είναι εγγεγραμμένοι:

 1. Σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, όπου να αποδεικνύεται δραστηριότητα συναφής με το αντικείμενο του διαγωνισμού.
 2. Επιπλέον, λόγω της φύσης του αντικειμένου του έργου, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με βάση την Υ.Α. ΔΕ/13280/07.06.2011 «Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών, Λειτουργία, Μητρώο, Κώδικας δεοντολογίας και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 1228 Β’/2011). Εάν ο προσφέρων Οικονομικός Φορέας έχει την έδρα του στο εξωτερικό, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένος στο αντίστοιχο μητρώο Esco Registry.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

 

Όσον αφορά την Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια για την παρούσα Σύμβαση, οι Οικονομικοί Φορείς:

 1. να αποδεικνύουν, γενικό κύκλο εργασιών (αυτοτελή έργα, κοινοπραξίες) για τις τρεις (3) τελευταίες Οικονομικές Χρήσεις ή για το διάστημα που αυτοί δραστηριοποιούνται, σε περίπτωση που είναι μικρότερο της τριετίας,  που αθροιστικά να είναι τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο προς την αξία του Προϋπολογισμού της ΣΠΥ (άνευ ΦΠΑ).
 2. να διαθέτουν βεβαίωση τραπεζικού ιδρύματος για την πιστοληπτική ικανότητα τους, ύψους 30% του προϋπολογισμού του Διαγωνισμού, χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση Ένωσης Εταιριών, το εν λόγω κριτήριο μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της.

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

 

Οι Οικονομικοί Φορείς απαιτείται να αποδεικνύουν:

 1. Kατά την τελευταία τριετία και μέχρι την ημερομηνία υποβολής προσφοράς στον διαγωνισμό, έχουν εκτελέσει ένα (1) ή περισσότερα δημόσια ή ιδιωτικά έργα προμήθειας και εγκατάστασης Οδικού Φωτισμού LED με τηλεδιαχειριζόμενα φωτιστικά τεχνολογίας LED. Το έργο/έργα πρέπει να αφορούν την προμήθεια και εγκατάσταση του 50% των προς εγκατάσταση φωτιστικών της παρούσας διακήρυξης. Για την τεκμηρίωση της απαίτησης αυτής, ο προσφέρων θα πρέπει να προσκομίσει α) Σύμβαση/ Συμβάσεις και β) Βεβαίωση/Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης ή Πρωτόκολλα Παραλαβής Έργου/ Έργων από το Φορέα Ανάθεσης.
 2. Κατά την τελευταία πενταετία και μέχρι την ημερομηνία υποβολής προσφοράς στον διαγωνισμό έχουν εκτελέσει έργα με τη μορφή Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα, που η συνολική τους αξία να ξεπερνά το 20% του συνολικού προϋπολογισμού, άνευ Φ.Π.Α., ώστε να διασφαλίζεται ότι ο Ανάδοχος έχει την αντίστοιχη εμπειρία υλοποίησης Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ). Για την τεκμηρίωση της απαίτησης αυτής, ο προσφέρων θα πρέπει να προσκομίσει α) Σύμβαση/ Συμβάσεις και β) Βεβαίωση/ Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης ή Πρωτόκολλα Παραλαβής Έργου/ Έργων από το Φορέα Ανάθεσης.
 3. Kατά την τελευταία τριετία και μέχρι την ημερομηνία υποβολής προσφοράς στον διαγωνισμό, έχουν εκτελέσει ένα (1) ή και περισσότερα έργα διαχείρισης - λειτουργίας της συντήρησης, στα οποία να έχει εφαρμοστεί μηχανογραφημένο πρόγραμμα συντήρησης. Για την τεκμηρίωση της απαίτησης αυτής, ο προσφέρων θα πρέπει να προσκομίσει τουλάχιστον: α) Σύμβαση/Συμβάσεις και β) Βεβαίωση/Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης ή Πρωτόκολλα Παραλαβής Έργου/ Έργων από το Φορέα Ανάθεσης.
 4. Διαθέτουν κατάλληλο τεχνικό προσωπικό για την υλοποίηση της ΣΠΥ, υποβάλλοντας πίνακα με το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει. Το προσωπικό της απαιτούμενης Ομάδας Έργου ορίζεται ως εξής:
  • Ύπαρξη τουλάχιστον ενός Υπεύθυνου Έργου με 10 έτη εμπειρία στη διαχείριση συμβάσεων, ως Υπεύθυνος Έργων. Απαιτείται προσκόμιση πλήρους Βιογραφικού Σημειώματος και για την εμπειρία θεωρείται απαραίτητη η επιπλέον προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων από Δημόσιο Φορέα ή Συμβάσεων Απασχόλησης ή Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986 υπογεγραμμένη (είτε με γνήσιο υπογραφής, είτε με ψηφιακή υπογραφή) από τον νόμιμο εκπρόσωπο του εργοδότη, για απόδειξη της εμπειρίας σε Ιδιωτικό Φορέα. Για την εμπειρία μετρώνται τα έτη απασχόλησης και όχι τα έτη από κτήσεως πτυχίου.
  • Να διαθέτει έναν μηχανικό με αποδεδειγμένη τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε μελέτες φωτισμού αντίστοιχων έργων Οδοφωτισμού/ Εξωτερικών χώρων. Απαιτείται προσκόμιση πλήρους Βιογραφικού Σημειώματος και όσον αφορά την εμπειρία, απαιτείται η προσκόμιση αναλυτικής κατάστασης έργων Οδοφωτισμού ή/και φωτισμού Εξωτερικών Χώρων που έχει απασχοληθεί, καθώς και βεβαίωση εργοδότη ή τελικού πελάτη που αποδεικνύει την εμπειρία.
  • Να διαθέτει τουλάχιστον ένα (1) Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό.
  • Να διαθέτει τουλάχιστον δυο (2) αδειούχους Ηλεκτρολόγους Εγκαταστάτες.
 5. Διαθέτουν κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό για την υλοποίηση της παρούσης, υποβάλλοντας Πίνακα με την περιγραφή του Τεχνικού Εξοπλισμού τους.

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

 

Οι Οικονομικοί Φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης Σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν εν ισχύ ISO 9001 και ISO 14001, τα οποία να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4412/16.

 

                                                    Ιερισσός, 23-12-2019

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αριστοτέλη

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΛΙΑΝΟΣ