Προμήθεια ενός φορτωτή πλαγίας ολίσθησης ελαστικοφόρου με κάδο φόρτωσης (θα συνοδεύεται με τέσσερις μεταλλικές αλυσίδες) για τις ανάγκες Πολιτικής Προστασίας - Πυροπροστασίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Στυλιανός Θ. Βαλιάνος

Έχοντας υπόψη την 227/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την συμφερόμενη προσφορά, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 6 της Διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «προμήθειας ενός φορτωτή πλαγίας ολίσθησης ελαστικοφόρου με κάδο φόρτωσης (θα συνοδεύεται με τέσσερις μεταλλικές αλυσίδες) για τις ανάγκες Πολιτικής Προστασίας - Πυροπροστασίας του Δήμου Αριστοτέλη», εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 37.200,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 24%

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ.

Ταχ. Δ/νση : 630 75 ΙΕΡΙΣΣΟΣ

Τηλ. : 2377 3 50000

Telefax : 2377 0 22414

E-mail : gr.proyp@dimosaristoteli.gr

Ιστοσελίδα : www.dimosaristoteli.gr

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου (http://www.dimosaristoteli.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2372 3 50108, 127, FAX 2372 0 23062, (Τ.Κ. 630 74 Αρναία Χαλκιδικής), αρμόδιοι υπάλληλοι Τμήματος Προμηθειών. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους

 

3. Κωδικός CPV: 34144710-8

 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL527

 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Το προσφερόμενο μηχάνημα, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, θα είναι καινούργιο, πρώτης χρήσης, αναγνωρισμένου τύπου κατασκευαστή που να αντιπροσωπεύεται στη χώρα μας και να διασφαλίζει αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη και ικανό απόθεμα ανταλλακτικών. Το προσφερόμενο μοντέλο θα πρέπει να κυκλοφορεί ήδη σε ικανό αριθμό στη χώρα μας

 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών

 

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης

 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 13 της διακήρυξης

 

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΟΧΙ

 

10. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει, επί ποινή αποκλεισμού, για την έκδοση των σχετικών άδειων και πινακίδων κυκλοφορίας. Το προς προμήθεια μηχάνημα θα παραδοθεί στον Δήμο έτοιμο προς κυκλοφορία-χρήση

 

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 23/12/2019 ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 11.30' και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 12.00', ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα  στην  Ιερισσό  Χαλκιδικής. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή δεν διεξαχθεί για κάποιο λόγο, θα επαναληφθεί στις 27/12/2019  ημέρα Παρασκευή,  την ίδια ως άνω ώρα και στον ίδιο χώρο

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού

 

12. Εγγυήσεις: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

13. Χρόνος ισχύος προσφορών: Τρείς (3) μήνες

 

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

 

15. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ Πυροπροστασίας και η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7131.01 του προϋπολογισμού εξόδων του Δημοτικού προϋπολογισμού

 

16. Ενστάσεις: Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Άρθρο 18 της Διακήρυξης

 

17. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.

Περίληψη της Διακήρυξης τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου στις έδρες των τριών Δημοτικών Ενοτήτων, αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του (www.dimosaristoteli.gr) και δημοσιεύεται στην ημερήσια εφημερίδα του Νομού Χαλκιδικής Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.

Ιερισσός 12/12/2019

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Θ. ΒΑΛΙΑΝΟΣ