Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για την ανθρώπινη κατανάλωση του Δήμου Αριστοτέλη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Στυλιανός Θ. Βαλιάνος

 

Έχοντας υπόψη την 197/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων (άρθρο 2.3.1 της διακήρυξης), για το έργο με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για την ανθρώπινη κατανάλωση του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής», ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ (ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ/ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ) ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, με προϋπολογισμό δαπάνης 1.499.856,35 Ευρώ (1.209.561,57 € + 290.294,78 € ο αναλογών ΦΠΑ) και σύμφωνα με τα Τεύχη Δημοπράτησης του Δήμου Αριστοτέλη

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ.

Ταχ. Δ/νση : 630 75 ΙΕΡΙΣΣΟΣ

Τηλ. : 2377 3 50000

Telefax : 2377 0 22414

E-mail : gr.proyp@dimosaristoteli.gr

Ιστοσελίδα : www.dimosaristoteli.gr

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου (http://www.dimosaristoteli.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2372 3 50108, 127, FAX 2372 0 23062, (Τ.Κ. 630 74 Αρναία Χαλκιδικής), αρμόδιοι υπάλληλοι Τμήματος Προμηθειών, για τεχνικές πληροφορίες στο τηλ. 2377 3 50012, FAX 2377 0 22414 (κ. Χατζηλίδης Κων/νος). Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους

 

3. Κωδικός CPV: 32441000-6, 32441100-7, 32441200-8

 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL527

 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ (ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ/ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ) ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ», όπως περιγράφεται αναλυτικά στα τεύχη της Τεχνικής Περιγραφής, των Τεχνικών Προδιαγραφών (Παράρτημα 3 & Παράρτημα 6)

 

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3 της διακήρυξης

 

7. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, ως εξής:

- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: 21.11.2019

-   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 05.12.2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 00:01:00

- ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 30.12.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00:00

-  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα 07.01.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 π.μ.

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα

 

8. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξη (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού

 

9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

 

10. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ - Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 63.7312.081 του δημοτικού προϋπολογισμού εξόδων

 

11. Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΟΧΙ

 

12. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα πέντε (15) μήνες

 

13. Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της καθαρής προϋπολογισθείσης δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι 24.191,23 και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς

 

14. Ενστάσεις: Προδικαστική προσφυγή κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής μπορεί να ασκείται ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το Ν.4412/2016. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης

 

15. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 21/11/2019 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ

Περίληψη της Διακήρυξης τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου στις έδρες των Δ.Ε., αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του (www.dimosaristoteli.gr)

Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Ιερισσός 21/11/2019

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Θ. ΒΑΛΙΑΝΟΣ