Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Αριστοτέλη για το έτος 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Στυλιανός Θ. Βαλιάνος

 

Έχοντας υπόψη την 213/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «προμήθειας γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Αριστοτέλη για το έτος 2020», εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 33.441,67 Ευρώ με Φ.Π.Α. 13%

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ.

Ταχ. Δ/νση : 630 75 ΙΕΡΙΣΣΟΣ

Τηλ. : 2377 3 50000

Telefax : 2377 0 22414

E-mail : gr.proyp@dimosaristoteli.gr

Ιστοσελίδα : www.dimosaristoteli.gr

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου (http://www.dimosaristoteli.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2372 3 50108, 127, FAX 2372 0 23062, (Τ.Κ. 630 74 Αρναία Χαλκιδικής), αρμόδιοι υπάλληλοι Τμήματος Προμηθειών. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους

 

3. Κωδικός CPV: 03333000-4

 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL527

 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η προμήθεια αφορά συνολικά 31.152 λίτρα (έως 118 ημερησίως) φρέσκου γάλακτος (για παροχή 1 λίτρου ημερησίως σε κάθε δικαιούχο) από 02/01/2020 έως 31/12/2020

Από τις παραπάνω ποσότητες, συνολικά 14.784 λίτρα (έως 56 ημερησίως) θα παραδίδονται στην Ιερισσό (έδρα της Δημοτικής Ενότητας Σταγείρων – Ακάνθου), συνολικά 12.672 λίτρα (έως 48 ημερησίως) θα παραδίδονται στην Αρναία (έδρα της Δημοτικής Ενότητας Αρναίας) και συνολικά 3.696 λίτρα (έως 14 ημερησίως) θα παραδίδονται στην Μεγάλη Παναγία (έδρα της Δημοτικής Ενότητας Παναγίας)

 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών

 

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: από 02/01/2020 έως 31/12/2020

 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 13 της διακήρυξης

 

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΟΧΙ

 

10. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Η προμήθεια γάλακτος θα περιλαμβάνει κυτία σε αδιαφανή συσκευασία του 1 lit πλήρους παστεριωμένου γάλακτος, με πώμα για την καλύτερη ροή του, χωρίς συντηρητικά, σύμφωνα με τους αγορανομικούς και υγειονομικούς όρους που αφορούν ποιότητα συσκευασίας και διαδικασία μεταφοράς

Η παράδοση του γάλακτος θα γίνεται σε χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Αριστοτέλη (Ιερισσό, Αρναία και Μεγάλη Παναγία) του Νομού Χαλκιδικής

 

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 03/12/2019 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 11.30' και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 12.00', ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα  στην  Ιερισσό  Χαλκιδικής. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή δεν διεξαχθεί για κάποιο λόγο, θα επαναληφθεί στις 09/12/2019  ημέρα Δευτέρα,  την ίδια ως άνω ώρα και στον ίδιο χώρο

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού

 

12. Εγγυήσεις: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

13. Χρόνος ισχύος προσφορών: Τρείς (3) μήνες

 

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

 

15. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6063.01 του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2020

 

16. Ενστάσεις: Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Άρθρο 18 της Διακήρυξης

 

17. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.

Περίληψη της Διακήρυξης τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου στις έδρες των τριών Δημοτικών Ενοτήτων, αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του (www.dimosaristoteli.gr) και δημοσιεύεται στην ημερήσια εφημερίδα του Νομού Χαλκιδικής Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.

Ιερισσός 22/11/2019

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Θ. ΒΑΛΙΑΝΟΣ