Προμήθεια τροφίµων για τις ανάγκες της Μαθητικής Εστίας Αρναίας και του Παιδικού Σταθμού Αρναίας για το έτος 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Στυλιανός Θ. Βαλιάνος

Έχοντας υπόψη την 199/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «προμήθειας τροφίµων για τις ανάγκες της Μαθητικής Εστίας Αρναίας και του Παιδικού Σταθμού Αρναίας για το έτος 2020», συνολικής εκτιμώμενης αξίας Σύμβασης ποσού 32.966,96 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί αυτός που θα προσφέρει την μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση (σε ακέραιο ποσοστό) στη νόµιµα διαμορφούμενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της Υπηρεσίας Εµπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, σύµφωνα µε  τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, για τα ελαιόλαδα, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά και ιχθείς (νωπά και κατεψυγμένα). Για  τα  υπόλοιπα είδη τροφίµων, µειοδότης θα θεωρηθεί αυτός που θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή στις τιµές της με αριθ. 05/2019 μελέτης, που συντάχθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αριστοτέλη

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ.

Ταχ. Δ/νση : 630 75 ΙΕΡΙΣΣΟΣ

Τηλ. : 2377 3 50000

Telefax : 2377 0 22414

E-mail : gr.proyp@dimosaristoteli.gr

Ιστοσελίδα : www.dimosaristoteli.gr

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου (http://www.dimosaristoteli.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2372 0 22632, 2372 3 50108 & 50127, FAX 2372 0 22632, 23062, (Τ.Κ. 630 74 Αρναία Χαλκιδικής), αρμόδιοι υπάλληλοι Τμήματος Προμηθειών. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

 

3. Κωδικός CPV:  Είδη Παντοπωλείου: 15800000-6, Είδη Αρτοποιίας: 15612500-6, Νωπά Κρέατα: 15119000-5, Φρούτα – Λαχανικά: 03222000-3

 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL527

 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η προμήθεια αφορά αγαθά όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα ανά κατηγορία τροφίμου:

 

                      1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

                          Εκτιμώμενης αξίας Σύμβασης 15.163,81 Ευρώ με Φ.Π.Α.

 

                      2) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

                          Εκτιμώμενης αξίας Σύμβασης 5.271,45 Ευρώ με Φ.Π.Α.

 

 

                      3) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

                          Εκτιμώμενης αξίας Σύμβασης 8.769,93 Ευρώ με Φ.Π.Α.

 

                      4) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ

                          Εκτιμώμενης αξίας Σύμβασης 3.761,77 Ευρώ με Φ.Π.Α.

 

 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ως άνω κατηγοριών τροφίμων ή για κάθε μία ξεχωριστά (η περιγραφή των ειδών αναφέρεται αναλυτικά κατά κατηγορία στην με αριθ. 05/2019 μελέτη), με την υποχρεωτική συμπλήρωση όλων των πεδίων της κατηγορίας.

 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

 

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Από  την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/12/2020.

 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 13 της διακήρυξης.

 

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΝΑΙ υποδιαιρείται σε 4 κατηγορίες τροφίμων

 

10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 29/11/2019 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 12.00' και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 12.30', ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα  στην  Ιερισσό  Χαλκιδικής. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή δεν διεξαχθεί για κάποιο λόγο, θα επαναληφθεί στις 04/12/2019  ημέρα Τετάρτη,  την ίδια ως άνω ώρα και στον ίδιο χώρο. Επίσης στην περίπτωση που δεν υποβληθούν προσφορές για όλες τις κατηγορίες τροφίμων, τότε ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί στις 04/12/2019  ημέρα Τετάρτη, αλλά μόνο γι’ αυτές που δεν έχουν καλυφθεί.

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

 

11. Εγγυήσεις: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α..

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Τρείς (3) μήνες.

 

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

 

14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών (όσον αφορά την Μαθητική Εστία) και η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. 15.6654.02, 15.6654.03, 15.6654.04 και 15.6654.05 του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2020.

 

15. Ενστάσεις: Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Άρθρο 18 της Διακήρυξης.

 

16. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ  (www.promitheus.gov.gr) και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.

Περίληψη της Διακήρυξης τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου στις έδρες των τριών Δημοτικών Ενοτήτων, αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του (www.dimosaristoteli.gr) και δημοσιεύεται στην ημερήσια εφημερίδα του Νομού Χαλκιδικής Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.

 

Ιερισσός 18/11/2019

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Θ. ΒΑΛΙΑΝΟΣ