Προμήθεια ανταλλακτικών-εξαρτημάτων-ελαστικών / Συντήρηση-τοποθέτηση των υλικών στα Οχήματα και Μηχανήματα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ.  Στυλιανός Θ. Βαλιάνος

Έχοντας υπόψη την 188/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά) για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια ανταλλακτικών-εξαρτημάτων-ελαστικών / Συντήρηση-τοποθέτηση των υλικών στα Οχήματα και Μηχανήματα του Δήμου Αριστοτέλη».

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 59.972,00 Ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., όπως αναλύεται στην υπ’ αριθ. 42/2019 Μελέτη του Δήμου.

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ.

Ταχ. Δ/νση : 630 75 ΙΕΡΙΣΣΟΣ

Τηλ. : 2377 3 50000

Telefax : 2377 0 22414, 2372 0 23062

E-mail : gr.proyp@dimosaristoteli.gr

Ιστοσελίδα : www.dimosaristoteli.gr

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου (http://www.dimosaristoteli.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2372 3 50108, 127, FAX 2372 0 23062, (Τ.Κ. 630 74 Αρναία Χαλκιδικής), αρμόδιοι υπάλληλοι Τμήματος Προμηθειών, για τεχνικές πληροφορίες στο τηλ. 2377 3 50012, FAX 2377 0 22414 (κ. Χατζηλίδης Κων/νος). Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

 

3. Κωδικός CPV: 34913000-0

 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL527

 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Με την παρούσα θα πραγματοποιηθούν τακτικές εργασίες με την επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων έργου και οχημάτων του Δήμου Αριστοτέλη (συμπεριλαμβάνονται ανταλλακτικά – αναλώσιμα).

 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

 

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Με την παρούσα σύμβαση, και μετά την υπογραφή της, καλύπτονται οι ανάγκες του Δήμου για τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες.

 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά νόμιμα εξουσιοδοτημένα ή εξειδικευμένα συνεργεία αυτοκινήτων, τα οποία ανταποκρίνονται και αναλαμβάνουν όλες τις εργασίες που αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 42/2019 Μελέτη του Δήμου. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 13 της διακήρυξης.

 

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν ξεχωριστή προσφορά για μία ή και περισσότερες από τις βασικές ομάδες της με αριθμό 42/2019 Μελέτης, σύμφωνα με τον Πίνακα του εντύπου της Οικονομικής Προσφοράς.

 

10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11/11/2019 ημέρα  Δευτέρα  με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 12.00' και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 12.30', ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα  στην  Ιερισσό  Χαλκιδικής. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή δεν διεξαχθεί για κάποιο λόγο, θα επαναληφθεί στις  15/11/2019  ημέρα  Παρασκευή, την ίδια ως άνω ώρα και στον ίδιο χώρο. Επίσης στην περίπτωση που δεν υποβληθούν προσφορές για όλες τις ομάδες, τότε ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί στις 15/11/2019  ημέρα  Παρασκευή, αλλά μόνο γι’ αυτές που δεν έχουν καλυφθεί.

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

                                                                   

11. Εγγυήσεις: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α..

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

 

14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Αριστοτέλη.

                                                                  

15. Ενστάσεις: Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Άρθρο 19 της Διακήρυξης.

 

16. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.

Περίληψη της Διακήρυξης τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου στις έδρες των τριών Δημοτικών Ενοτήτων, αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του (www.dimosaristoteli.gr) και δημοσιεύεται σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα του Νομού Χαλκιδικής.

Ιερισσός 30/10/2019

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Θ. ΒΑΛΙΑΝΟΣ