Παράταση ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών

Ο Δήμος Αριστοτέλη, στα πλαίσια του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α') «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» και την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 145/30-09-2019, τεύχος Α΄), ανακοινώνει τη Παράταση ρύθμισης οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή  θα βεβαιωθούν έως 29 Νοεμβρίου 2019.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως 31 Δεκεμβρίου 2019.

 

Συγκεκριμένα:

Α. Στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019 και της ΠΝΠ με ΦΕΚ 145/30-09-2019, τεύχος Α΄, υπάγονται οι οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως 29 Νοεμβρίου 2019.

 

Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις (πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων) με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

 

Γ. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

 

Δ. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Αριστοτέλη και στα τηλέφωνα 2377350015 για την Δ.Ε. Σταγείρων-Ακάνθου, 2372350122 για την Δ.Ε. Αρναίας και 2372350202 για την Δ.Ε. Παναγίας.

 

Ο Αντιδήμαρχος

Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ