Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικών Συμβούλων-Μελετητών για το Έργο: Νέο Κτίριο Γενικού Λυκείου Ιερισσού


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικών Συμβούλων-Μελετητών για το Έργο: Νέο Κτίριο Γενικού Λυκείου Ιερισσού»

Έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 123 παρ.3 του Ν.4412/2016, της περίπτωσης 9.α της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, κάτω των ορίων των παρ. β και γ του άρθρου 5 του ν. 4412/2016.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 188 παρ. 6, σε συνδυασμό με το άρθρο 123 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
  • Την με αριθμ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466/10-09-2018 (ΦΕΚ 4203/Β/25-09-2018) απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα « Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων – Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα»
  • Το με α.π. 25327/26-09-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περ/ντος και Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη
  • Την 28/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αριστοτέλη  για συγκρότηση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

ΚΑΛΟΥΜΕ

τους μελετητές που συμμετείχαν στη σύνταξη της μελέτης για το Έργο «Νέο Κτίριο Γενικού Λυκείου Ιερισσού» και συγκεκριμένα τους:

1.   Χλιούμη Ανδρέα, Πολιτικό Μηχανικό,  Πτυχίο Μελετητή: 17294, Κατ. 8Α, ΑΦΜ:045221897, Δ.Ο.Υ  Πολυγύρου,  Χ. Τρικούπη 22 & Παπαδιαμάντη, Πολύγυρος, στην κατηγορία 8 (Στατικές Μελέτες),

2.  Καραμπατάκη Δημήτριο, Δρ. Πολιτικό Μηχανικό,  Πτυχίο Μελετητή: 14797, Κατ. 10Α,21Β,  ΑΦΜ:058956356,  Δ.Ο.Υ Πολυγύρου,  22ας Απριλίου 1, Τ.Κ: 63100 Πολύγυρος στην κατηγορία 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες),

3. Αλδάκο Γεώργιο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Πτυχίο Μελετητή: 13364, Κατ 9Β, ΑΦΜ: 034784603, Δ.Ο.Υ. Βέροιας, Ρήγα Φεραίου, Νάουσα, Τ.Κ. 59200, στην κατηγορία 9 (Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες)

4.  Τριανταφύλλου Κυριακή, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, ΠΕ Επιστημονική Συνεργάτιδα Δημάρχου, Κατηγορία 6 Αρχιτεκτονικά, Αγίου Όρους 2, Τ.Κ. 63075, Ιερισσός

να υποβάλλουν έως την 10/10/2019 σύμφωνα με την ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466/10-09-2018 (ΦΕΚ 4203/Β/25-09-2018) απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων – Μελετητών», προσφορά για την ανάθεση της αναφερόμενης υπηρεσίας, η οποία θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 που αφορούν τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και 2, την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 75 παρ. 2 του ν. 4412/2016, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, καθώς και την οικονομική προ­σφορά.

Η αμοιβή ορίζεται για τις δημόσιες συμβάσεις έργων κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 χαμηλότερη ή ίση με το 1,5% της αξίας της σύμβασης του έργου [1.340.261,06€ + 321.662,65 ΦΠΑ 24% = 1.661.923,71 €] ήτοι: 1.340.261,06€ * 1.50% = 20.103,92€, και σε κάθε περίπτωση κάτω των ορίων των παρ. β και γ του άρθρου 5 του ν. 4412/2016.

Εν προκειμένω οι αμοιβές των Τεχνικών Συμβούλων και σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Έργου ορίζονται ως εξής:         

  • Χλιούμης Ανδρέας, Αμοιβή 7.103,92€ + 1.704,94€ ΦΠΑ 24% = 8.808,86€
  • Καραμπατάκης Δημήτριος, Αμοιβή 9.500,00€ + 2.280,00 ΦΠΑ 24% = 11.780,00€
  • Αλδάκος Γεώργιος, Αμοιβή 2.500,00€ + 600,00€ ΦΠΑ 24% = 3.100,00€
  • Τριανταφύλλου Κυριακή, Αμοιβή 1.000,00 + 240,00€ ΦΠΑ 24% = 1.240,00€       

 

Η τριμελής επιτροπή διαπραγμάτευσης θα συνεδριάσει για να αξιολογήσει την προσφορά των μελετητών την 4/2019.

 

                                                     Ο Δήμαρχος

                                                    του Δήμου Αριστοτέλη

 

 

 

                                        ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΛΙΑΝΟΣ