Β φάση της Πολεοδομικής Μελέτης επέκτασης οικισμού Αμμουλιανής

Σας ενημερώνουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής με την 233/2019 Απόφασή του (από το Πρακτικό 17/2019 και ΑΔΑ: 6ΑΨ8ΩΨ2-ΟΡΤ)

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την ανάρτηση της Β’ φάσης της Πολεοδομικής Μελέτης επέκτασης οικισμού Αμμουλιανής, όπως υποβλήθηκε διορθωμένη, κατόπιν γνωμοδοτήσεων των συναρμόδιων Υπηρεσιών από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

 

Το σχέδιο της Πολεοδομικής Μελέτης επέκτασης οικισμού Αμμουλιανής, είναι αναρτημένο στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ( Δημαρχείο, Αγίου Όρους 2, 63075 Ιερισσός), στο Δ. Κατάστημα της Δ.Κ. Αμμουλιανής, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Δημαρχείο, Αγίου Όρους 2, 63075 Ιερισσός) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ώστε να λάβουν γνώση της συνολικής πρότασης και να υποβάλλουν εφόσον το επιθυμούν ενστάσεις  σε προθεσμία είκοσι  (20) ημερών από την επίδοση -δημοσίευση και την γνωστοποίηση αυτής στο τύπο.

Πληροφορίες θα δίνονται επίσης και από το Δ. Κατάστημα της Δ.Κ. Αμμουλιανής.

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη