Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας έως τρεις (3) μήνες, για την κάλυψη των αναγκών στελέχωσης της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Ολυμπιάδας του Δήμου Αριστοτέλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                             

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ                                                                                                   

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ.Δ/νση: 630 75 ΙΕΡΙΣΣΟΣ                                              
Τηλ: 2377 3 50003                                  
Fax: 2377 0 24120
e-mail: gr.dimarchou@dimosaristoteli.gr

Ιερισσός, 07-06-2019

Αριθμ. Πρωτ.: 14197

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας έως τρεις (3) μήνες, για την κάλυψη των αναγκών στελέχωσης της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Ολυμπιάδας του Δήμου Αριστοτέλη, του κρατικού προγράμματος κατασκηνώσεων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Έχοντας υπόψιν:

 1. Τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 58, του Ν 3852/2010, περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν 2190/1994 (ΦΕΚ 28/τεύχος Α’/03-03-1994)
 3. Τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 206, του Ν 3587/2007 (ΦΕΚ 143/τεύχος Α’/28-07-2007)
 4. Τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 41, του Ν 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τεύχος Α’/11-05-2015)
 5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 102/τεύχος Α’/11-05-2015 και κυρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν 4350/2015 (ΦΕΚ 161/τεύχος Ά/30-11-2015) 
 6. Το γεγονός ότι δεν απαιτείται έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού στις δημοτικές κατασκηνώσεις, με διάρκεια έως 3 μήνες (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. Εγκ. 27/27404/31-07-2015) (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. οικ. 5420/22-02-2016)
 7. Τη με αριθμό 119/2019 (ΑΔΑ: 6ΚΚΓΩΨ2-ΘΨ5) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριστοτέλη «Έγκριση υπαγωγής στο πρόγραμμα κρατικών κατασκηνώσεων του έτους 2019, για την οργάνωση και λειτουργία της «ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ»
 8. Τη με αριθμό Δ11οικ.16878/678/12-04-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1339/τεύχος Β’/18-04-2019) των Υπουργών 1) Εσωτερικών 2) Οικονομικών 3) Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος», με την οποία ανατίθεται η οργάνωση και η λειτουργία της κατασκήνωσης Ολυμπιάδας στο Δήμο Αριστοτέλη για το έτος 2019 (α.π. Δ.Α. 10422/22-04-2019)
 9. Τις με αριθμό 123/2019 (ΑΔΑ: ΩΩΦ9ΩΨ2-ΕΘΓ) και 144α/2019 (ΑΔΑ: 6Υ39ΩΨ2-7ΔΔ) αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριστοτέλη, 5η και 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, για την εγγραφή του ποσού της χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των δαπανών οργάνωσης και λειτουργίας της κατασκήνωσης για το έτος 2019, καθώς και τις με αριθμό 7568/17-05-2019 και 7612/17-05-2019 εγκριτικές πράξεις του Συντονιστή της ΑΔΜΘ (α.π. Δ.Α. 12596/21-05-2019 και 12595/21-05-2019 αντίστοιχα)
 10. Τη με αριθμό Δ11/οικ.18553/735/22-04-2019 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Μέριμνας, για τον προσδιορισμό ύψους χρηματοδότησης Δήμων για την κάλυψη των δαπανών οργάνωσης και λειτουργίας του κρατικού προγράμματος έτους 2019 (α.π. Δ.Α. 12114/15-05-2019)
 11. Το με αριθμό 118/21-05-2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ004985075) πρωτογενές αίτημα για την έγκριση της Δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: Δαπάνες για την κάλυψη των δαπανών οργάνωσης και λειτουργίας κρατικής κατασκήνωσης στην Ολυμπιάδα Δήμου Αριστοτέλη για το έτος 2019
 12. Τη με αριθμό 12714/22-05-2019 (ΑΔΑ: 6ΙΜΡΩΨ2-44Π) (ΑΔΑΜ: 19REQ004990876) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την ταυτόχρονη βεβαίωση του Προισταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη σχετικής πίστωσης
 13. Το με αριθμό 1/2019 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. της κατασκήνωσης Ολυμπιάδας, περί έγκρισης πρόσληψης του απαραίτητου προσωπικού για τις ανάγκες οργάνωσης και λειτουργίας της κατασκήνωσης
 14. Την ανάγκη άμεσης στελέχωσης των προβλεπόμενων θέσεων εργασίας για την έναρξη λειτουργίας της κατασκήνωσης στις 27-06-2019  

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας έως τρεις (3) μήνες, είκοσι δύο (22) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών στελέχωσης της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Ολυμπιάδας του Δήμου Αριστοτέλη, του κρατικού προγράμματος κατασκηνώσεων.

 1. 1 ΠΕ, ΤΕ ΑΡΧΗΓΟΙ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ) – ελλείψει αυτών ΔΕ με κατασκηνωτική εμπειρία. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης ή ανώτερης σχολής. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα, απόφοιτοι Λυκείου ή Εξατάξιου Γυμνασίου, με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία (24-06-2019 έως 03-09-2019)
 2. 2 ΔΕ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΕΣ (ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ) – απόφοιτοι τουλάχιστον Β’ τάξης Λυκείου. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Β’ τάξης Λυκείου ή Δ’ τάξης εξατάξιου Γυμνασίου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία (24-06-2019 έως 03-09-2019)
 3. 1 ΠΕ, ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΨΥΧΑΓΩΓΟΙ – ελλείψει αυτών ΔΕ με κατασκηνωτική εμπειρία. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης ή ανώτερης σχολής: α) Παιδαγωγικών Τμημάτων και ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας β) Τ.Ε.Ε.Φ.Α. γ) Τμημάτων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής δ) Θεατρικών και Δραματικών Σχολών ε) Μουσικών και Χορευτικών Σχολών στ) Σχολών Καλλιτεχνικών (27-06-2019 έως 03-09-2019)
 4. 1 ΠΕ, ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ– ελλείψει αυτών ΔΕ με κατασκηνωτική εμπειρία. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης ή ανώτερης σχολής: α) Παιδαγωγικών Τμημάτων και ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας β) Τ.Ε.Ε.Φ.Α. γ) Τμημάτων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής δ) Θεατρικών και Δραματικών Σχολών ε) Μουσικών και Χορευτικών Σχολών στ) Σχολών Καλλιτεχνικών (27-06-2019 έως 03-09-2019)
 5. 1 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ). Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος - Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή πτυχιούχος άλλης ισότιμης σχολής της αλλοδαπής (27-06-2019 έως 03-09-2019)
 6. 1 ΔΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή Εξατάξιου Γυμνασίου (20-06-2019 έως 10-09-2019)
 7. 1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή Εξατάξιου Γυμνασίου (24-06-2019 έως 03-09-2019)
 8. 1 ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή Εξατάξιου Γυμνασίου (24-06-2019 έως 03-09-2019)
 9. 1 ΠΕ ΓΙΑΤΡΟΙ Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι ιατρικής σχολής με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (27-06-2019 έως 03-09-2019)
 10. 1 ΔΕ ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι Σχολής Νοσοκόμων με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή τελειόφοιτοι Σχολής Νοσοκόμων (27-06-2019 έως 03-09-2019)
 11. 1 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ – ελλείψει αυτών ΥΕ με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι Σχολής Μαγείρων. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα, απόφοιτοι Δημοτικού ή τριτάξιου Γυμνασίου, με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται (24-06-2019 έως 03-09-2019)
 12. 1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ – ελλείψει αυτών ΥΕ με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι Σχολής Μαγείρων. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα, απόφοιτοι Δημοτικού ή τριτάξιου Γυμνασίου, με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται (24-06-2019 έως 03-09-2019)
 13. 5 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ. Δεν απαιτούνται ειδικά ή τυπικά προσόντα (20-06-2019 έως 20-09-2019)
 14. 1 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δεν απαιτούνται ειδικά ή τυπικά προσόντα (20-06-2019 έως 20-09-2019)
 15. 1 ΥΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ Δεν απαιτούνται ειδικά ή τυπικά προσόντα (24-06-2019 έως 03-09-2019)
 16. 1 ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - ελλείψει αυτών ΥΕ με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι ανάλογης σχολής ηλεκτρολογικών εφαρμογών. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα, απόφοιτοι Δημοτικού ή τριτάξιου Γυμνασίου, με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται (24-06-2019 έως 03-09-2019)
 17. 1 ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας ναυαγοσώστη (σε ισχύ) από Λιμενική Αρχή (27-06-2019 έως 03-09-2019)

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών (ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ) και ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ από 18 έως 45 ετών)
 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που να τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν
 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

(Χρόνος ανεργίας, ανήλικα ή ενήλικα προστατευόμενα κατά το νόμο τέκνα, πολύτεκνοι, τέκνα πολύτεκνων ή μονογονεϊκών οικογενειών, αποδεδειγμένη εμπειρία απασχόλησης σε κατασκήνωση)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας
 2. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
 3. Βεβαίωση ανεργίας
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 5. Βεβαίωση εμπειρίας – προϋπηρεσίας
 6. Υπεύθυνη δήλωση: 1) το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία πρόκειται ο υποψήφιος να προσληφθεί και προς τα πίσω, δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών (Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλωθεί επακριβώς η ημερομηνία έναρξης και λήξης της σύμβασης) 2) ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) έχει λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.  

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Γραφείο του Δημάρχου του Δήμου Αριστοτέλη (Δημαρχείο Ιερισσού, Αγίου Όρους 2, Ιερισσός Χαλκιδικής 630 75) μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδικτυακό χώρο του προγράμματος «Διαύγεια», ήτοι από 08-06-2019 έως και 17-06-2019.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η υπό έκδοση ΚΥΑ για την κατανομή προσωπικού στελέχωσης της κατασκήνωσης για την περίοδο 2019, δεν προβλέπει κάποια από τις παραπάνω ειδικότητες ή προβλέπει αριθμό μικρότερο των είκοσι δύο (22) ατόμων, τότε η θέση αυτόματα θα καταργηθεί και η διαδικασία πρόσληψης δεν θα ολοκληρωθεί, ακόμα και αν έχουν κατατεθεί σχετικές υποψηφιότητες.

Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Ιερισσού, στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosaristoteli.gr και στο διαδικτυακό χώρο του προγράμματος «Διαύγεια».

Δεν προβλέπεται δημοσίευση της ανακοίνωσης, σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΕΣ (Εγκ. 33 ΥΠΕΣΔΑ οικ. 5345/04-02-2005), (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 86/2014)

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη

Γεώργιος Ζουμπάς