Προκήρυξη διαγωνισμού 962 Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης

«Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη εννιακοσίων εξήντα δύο (962) ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».


Ο Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος


Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1.1. της περ. δ΄, της παρ. 2, του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α΄ 28), όπως ισχύει, 1.2. του π.δ. 164/2004 «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα» (Α 134), 1.3. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το π.δ. 63/ 2005 (Α΄ 98), 1.4. του π.δ. 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007» (Α΄ 167), 1.5. του π.δ. 62/2018 «Ρύθμιση θεμάτων έκδοσης Αδειών Ικανότητας Οδηγού - Χειριστή Υπηρεσιακών Οχημάτων - Μηχανημάτων του Πυροσβεστικού Σώματος και κυκλοφορίας αυτών» (Α΄ 121), 1.6. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159), 1.7. του π.δ. 36/2019 «Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης» (Α΄ 62). 2. Την υπ’ αριθ. Πρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.79/7698 ΣΧΕΤ:10813, 12784/15-04-2019 Απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/ 2006 (άρθρο 2, παρ. 1). 3.  Το υπ’ αριθ. 2/36783/23-04-2019 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 4. Την επιτακτική απαίτηση για κάλυψη παροδικής φύσης αναγκών σε προσωπικό, προκειμένου να ικανοποιηθούν κατεπείγουσες υπηρεσιακές και επιχειρησιακές ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος.


α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε :


Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε  διαγωνισμό για την πρόσληψη εννιακοσίων εξήντα δύο (962) ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη παροδικής φύσης αναγκών στο Πυροσβεστικό Σώμα. Ως διάρκεια της σύμβασης των προσλαμβανομένων ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής αυτής, η οποία θα καθοριστεί με νεότερη διαταγή Αρχηγού Π.Σ. έως και την 31η Οκτωβρίου 2019. Μετά την υπογραφή των συμβάσεων, εάν εξακολουθούν να υφίστανται κενές θέσεις, με απόφαση Αρχηγού Π.Σ. δύναται να εκδοθεί συμπληρωματική πρόσκληση για την κάλυψη των συγκεκριμένων κενών.

Πληροφορίες: 
1) Ιστοσελίδα Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr
2) Τηλέφωνο πληροφοριών: 213 215 7965  Email: aps.diap.ppyep@psnet.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ