Περίληψη Διακήρυξης για την ανάθεση του έργου “ΝEΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Δ.Κ ΙΕΡΙΣΣΟΥ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ      
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ                            

Ιερισσός, 07-12-2018

Αρ. Πρωτ.: 29699

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “ΝEΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Δ.Κ ΙΕΡΙΣΣΟΥ” με προϋπολο¬γισμό 3.440.000,00€ μετά Φ.Π.Α.Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία έργων:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΡΓΟΥ
ΣΕ ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα)
Οικοδομικά Έργα 2.349.681,13
ΗΜ Έργα 418.935,33

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.dimosaristoteli.gr.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377350060, FAX επικοινωνίας: 2377022414, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Γραμματεία ΔΤΥΠΠ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10-01-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 16-01-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΔΕΚΑΟΧΤΩ (18) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που δρα¬στη¬ρι¬ο-ποιούνται στις κάτωθι τάξεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π.  για έργα κατηγορίας 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ
Οικοδομικά Έργα 2.349.681,13  3η και άνω -
ΗΜ Έργα 418.935,33 1η και άνω Α2

και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 55.483,87€

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.  Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) ημερολογιακοί μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας «Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Έχει εγγραφεί στο ΠΔΕ με Κωδικό Ενάριθμου 2018ΕΠ00810135 του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 Ν. 4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του Ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235). 

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ.

ΙΕΡΙΣΣΟΣ 07/12/2018

Ο Δήμαρχος

ΖΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δείτε τα διαγράμματα του κτηρίου εδώ