«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΝΕΩΝ ΡΟΔΩΝ, ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ, ΓΟΜΑΤΙΟΥ, ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ, ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΓΑΔΙΚΙΩΝ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Αργύρης Σωτ. Τσακνής

Έχοντας υπόψη την 175/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων (άρθρο 2.3.1 της διακήρυξης), για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΝΕΩΝ ΡΟΔΩΝ, ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ, ΓΟΜΑΤΙΟΥ, ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ, ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΓΑΔΙΚΙΩΝ», με προϋπολογισμό δαπάνης 335.210,00 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και συνολικό προϋπολογισμό έργου (περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) 415.660,40 Ευρώ και σύμφωνα με τους όρους της με αριθ. 12/2018 Μελέτης του Δήμου.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ.
Ταχ. Δ/νση : 630 75 ΙΕΡΙΣΣΟΣ
Τηλ. : 2377 3 50000
Telefax : 2377 0 22414
E-mail : gr.proyp@dimosaristoteli.gr
Ιστοσελίδα : www.dimosaristoteli.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου (http://www.dimosaristoteli.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2372 3 50108, 209, 127, FAX 2372 0 23062, (Τ.Κ. 630 74 Αρναία Χαλκιδικής), αρμόδιοι υπάλληλοι Τμήματος Προμηθειών, για τεχνικές πληροφορίες στο τηλ. 2377 3 50012, FAX 2377 0 22414 (κ. Χατζηλίδης Κων/νος). Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 45259100-8

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL527

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Παροχή υπηρεσιών, λειτουργίας, συντήρησης, ελέγχου, εξαγωγής, μεταφοράς, αποσυναρμολόγησης, επισκευής, επανασυναρμολόγησης, επιστροφής, εγκατάστασης και ρύθμισης λειτουργίας, του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αντλιοστασίων λυμάτων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, των οικισμών Ιερισσού, Ν. Ρόδων, Ουρανούπολης, Γοματίου, Αμμουλιανής, Στρατωνίου και Πυργαδικίων, καθώς επίσης και την παροχή υπηρεσιών ελέγχου και καθαρισμού αγωγών αποχέτευσης και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, όπως περιγράφεται στην με αριθ. 12/2018 Μελέτη του Δήμου.

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3 της διακήρυξης.

8. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, ως εξής:
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: 18.10.2018.
-     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 29.10.2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 00:01:00.
-  ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 22.11.2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00:00.
-  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα 28.11.2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα

9. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα (10) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

11. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον Κ.Α. 25.6262.02 του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018 και αναλόγως τον ΚΑΕ οικονομικού έτους 2019 και 2020 (σχετική η αριθ. 22358/2018 απόφαση πολυετούς δαπάνης).

12. Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΟΧΙ

13. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της ή μέχρι εξαντλήσεως της προβλεπόμενης πίστωσης.

14. Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της καθαρής προϋπολογισθείσης δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι  6.704,20 € και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

15. Ενστάσεις: Προδικαστική προσφυγή κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής μπορεί να ασκείται ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το Ν.4412/2016. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης.

16. Ειδικοί όροι: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (ανάδοχοι) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.).

17. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 18/10/2018 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.
Περίληψη της Διακήρυξης τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου στις έδρες των Δ.Ε., αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του (www.dimosaristoteli.gr).
Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

       Αρναία 18/10/2018 
                                                                                                                 Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών –
                                                                                                            Διοικητικών Υπηρεσιών & Τουρισμού
                    Δήμου Αριστοτέλη


                                                                                                                       ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΩΤ. ΤΣΑΚΝΗΣ