ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ, ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τα «Κέντρα Κοινότητας» είναι μια νέα δομή που θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4368/16 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ. 14435/1135/29.03.2016 που ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας τους (ΦΕΚ 854 Β΄/30.03.2016).
Τα ανωτέρω Κέντρα αποτελούν το βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύπου «Οne Stop Shop», τα οποία, υποστηρίζοντας ή συνεργώντας με τη Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών των Ο.Τ.Α., αποτελούν μία μορφή συνολικής δράσης, παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες θα ενισχύσουν τις πολιτικές σε τοπικό επίπεδο που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται, όπως η καθολική εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, το πρόγραμμα του ΤΕΒΑ, οι ρυθμίσεις του ν.4320/2015 για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, η εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και τη Γ.Γ. Διά Βίου Μάθησης.
Σκοπός του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αριστοτέλη  είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στον δήμο.
Το Κέντρο Κοινότητας  του Δήμου Αριστοτέλη λειτουργεί στον χώρο του Περιφερειακού Ιατρείου Ιερισσού. Στελεχώνεται από δυο(2) υπάλληλους: μία Κοινωνική Λειτουργό  και μία Ψυχολόγο και εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους  της επικράτειας του δήμου.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Κέντρο Κοινότητας παρέχει υπηρεσίες στήριξης και κοινωνικής ένταξης, υπηρεσίες που αποσκοπούν στην προώθηση της απασχόλησης, υπηρεσίες ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και στήριξης.

Πιο συγκεκριμένα:

•Υποδοχή-Ενημέρωση-Υποστήριξη των πολιτών. Πληροφόρηση, υποστήριξη ή/και παραπομπή των πολιτών στα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.

•Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές. Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε υπηρεσίες απασχόλησης (π.χ. ΟΑΕΔ, με φορείς αρμοδίους για την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας με στόχο την ένταξη των ανέργων κ.α.).

•Παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων. Αναλυτικότερα, παρέχουν:

•Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, κ. ά.

•Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες.

•Προγράμματα για συνδρομή στη δημιουργία ευκαιριών για νέους.

•Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο

•Δημιουργία Δικτύου Εθελοντισμού

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες της περιοχής οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους (ανεργία, οικονομική αδυναμία, έλλειψη στέγης, προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Διεύθυνση: Περιφερειακό Ιατρείο Ιερισσού,  Τ.Κ. 63075
Τηλέφωνα επικοινωνίας:  2377041181
Email: k.koinotitas@dimosaristoteli.gr