«Αποκομιδή φερτών υλικών, λόγω πλημμυρών Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2014 και Μαρτίου 2015, καθαρισμός υδατορεμάτων και αποκατάσταση διοχετευτικότητας αντιπλημμυρικών τεχνικών έργων στη Δ. Κ. Ιερισσού»

Ανακοίνωση

           Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη, κατ΄ εφαρμογή:
1.Της παρ 8α του άρθρου 221 Ν.4412/16
2.Της παρ 10εδ.α΄άρθρου 221 Ν.4412/16
3.Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/Β/2017)
θα προβεί, στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, για την επιλογή μελών επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών) της παρ.8α του άρθ. 221 του Ν.4412/2016 διαγωνισμού έργου.
Συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου:
1. «Αποκομιδή φερτών υλικών, λόγω πλημμυρών Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2014 και Μαρτίου 2015, καθαρισμός υδατορεμάτων και αποκατάσταση διοχετευτικότητας αντιπλημμυρικών τεχνικών έργων στη Δ. Κ. Ιερισσού», προϋπολογισμού 692.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 της ΣΑΕ 571 και ίδιους πόρους.
2. Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Η επιτροπή του άρθ. 5 της υπ’ αριθμ ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕΔ, με τη με αριθμ. πρωτ. 1368/24156/09-10-2018 (ΑΔΑ: Ψ339ΩΨ2-06Ε) Απόφαση Δημάρχου, είναι τριμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:
      1. Ζάπρη Γεώργιο, ΠΕ Αρχιτεκτόνων
      2. Χατζηλίδη Κωνσταντίνο, ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών
      3. Καραβασίλη Ελένη, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11-10-2018 και ώρα 10:00 π.μ., στη έδρα του Δήμου Αριστοτέλη, Αγίου Όρους 2, 63075 Ιερισσός Χαλκιδικής, μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr).
Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες: α) του Δήμου Αριστοτέλη http://www.dimosaristoteli.gr/ και β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: www.ggde.gr.
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας


Γεώργιος Ζάπρης
Αρχιτέκτων Μηχανικός